Armenian Verbs

If you're trying to learn Armenian Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!

Armenian Verbs

Learning the Armenian Verbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Verbs is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsArmenian Verbs
VerbsBayer - Բայեր
PastAncyal - Անցյալ
I spokees xosel em - ես խոսել եմ
I wrotees grel em - ես գրել եմ
I drovees varel em - ես վարել եմ
I lovedes sirel em - ես սիրել եմ
I gavees tvel em - ես տվել եմ
I smiledes jhptacel em - ես ժպտացել եմ
I tookes vercrel em - ես վերցրել եմ
he spokena xosel e' - նա խոսել է
he wrotena grel e' - նա գրել է
he drovena varel e' - նա վարել է
he lovedna sirel e' - նա սիրել է
he gavena tvel e' - նա տվել է
he smiledna jhptacel e' - նա ժպտացել է
he tookna vercrel e' - նա վերցրել է
we spokemenq xosel enq - մենք խոսել ենք
we wrotemenq grel enq - մենք գրել ենք
we drovemenq varel enq - մենք վարել ենք
we lovedmenq sirel enq - մենք սիրել ենք
we gavemenq tvel enq - մենք տվել ենք
we smiledmenq jhptacel enq - մենք ժպտացել ենք
we tookmenq vercrel enq - մենք վերցրել ենք
FutureApaga - Ապագա
I will speakes kxosem - ես կխոսեմ
I will writees kgrem - ես կգրեմ
I will drivees kvarem - ես կվարեմ
I will lovees ksirem - ես կսիրեմ
I will givees ktam - ես կտամ
I will smilees kjhptam - ես կժպտամ
I will takees ktanem - ես կտանեմ
he will speakna kxosi - նա կխոսի
he will writena kgri - նա կգրի
he will drivena kvari - նա կվարի
he will lovena ksiri - նա կսիրի
he will givena kta - նա կտա
he will smilena kjhpta - նա կժպտա
he will takena kvercni - նա կվերցնի
we will speakmenq kxosenq - մենք կխոսենք
we will writemenq kgrenq - մենք կգրենք
we will drivemenq kvarenq - մենք կվարենք
we will lovemenq ksirenq - մենք կսիրենք
we will givemenq ktanq - մենք կտանք
we will smilemenq kjhptanq - մենք կժպտանք
we will takemenq kvercnenq - մենք կվերցնենք
PresentNerka - Ներկա
I speakes xosowm em - ես խոսում եմ
I writees growm em - ես գրում եմ
I drivees varowm en, qshowm em - ես վարում են, քշում եմ
I lovees sirowm em - ես սիրում եմ
I givees talis em - ես տալիս եմ
I smilees jhptowm em - ես ժպտում եմ
I takees vercnowm em - ես վերցնում եմ
he speaksna xosowm e' - նա խոսում է
he writesna growm e' - նա գրում է
he drivesna varowm e', qshowm e' - նա վարում է, քշում է
he lovesna sirowm e' - նա սիրում է
he givesna talis e' - նա տալիս է
he smilesna jhptowm e' - նա ժպտում է
he takesna vercnowm e' - նա վերցնում է
we speakmenq xosowm enq - մենք խոսում ենք
we writemenq growm enq - մենք գրում ենք
we drivemenq varowm enq, qshowm enq - մենք վարում ենք, քշում ենք
we lovemenq sirowm enq - մենք սիրում ենք
we givemenq talis enq - մենք տալիս ենք
we smilemenq jhptowm enq - մենք ժպտում ենք
we takemenq vercnowm enq - մենք վերցնում ենք

Notice the structure of the Verbs in Armenian has a logical pattern. Locate the Verbs above and see how it works with the rest of the sentence in Armenian.

Grammar Tips:

-       Present Tense

In Armenian, verbs take the ending – ում and the present tense of the verb “to be”

Եսում եմ, դու  -ում  ես,  նա –ում է, մենքում ենք, դուք ում եք, նրանք ում են:

Example:

ես խաղում եմ, (I play), դու խաղում ես (you play), նա խաղում է /he/she plays/, մենք խաղում ենք (we play), դուք խաղում եք (you play), նրանք խաղում են (they play).

 

These endings can help you a lot, because with them you can conjugate most of verbs into the present tense, you only need the stem of the verb, for example the stem of (գնալ: to play) is (գն).

 

-       Past Tense

In Armenian as well as in English the simple past tense (imperfect) is used to describe past events. The endings for the past tense verbs are:

1.    ես -ի, դու -իր, նա –ց, մենք –ինք, դուք –իք, նրանք –ին . Example :

ես խաղացի, դու խաղացիր, նա խաղաց, մենք խաղացինք, դուք խաղացիք, նրանք խաղացին:

 

2.    ես –ել եմ, դու – ել ես, նա –ել է, մենք –ել ենք, դուք –ել եք, նրանք -ել են. Example:

ես խաղացել եմ, դու խաղացել ես, նա խաղացել է, մենք խաղացել ենք, դուք խաղացել եք, նրանք խաղացել են:

 

So just take any regular verb stem and add it to the endings above, for example our previous verb խաղալ (to play), its stem is “խաղաց”, plus the endings above becomes ես խաղացի, ես խաղացել եմ (I platyed).

 

-       Future Tense

To form the future in Armenian it’s very easy, just use the whole infinitive verb plus the following ending:  -ու  and the auxiliary verb “to be” in present tense. Example:

ես մեկնելու եմ, դու մեկնելու ես, նա  մեկնելու է, մենք մեկնելու ենք,  դուք մեկնելու եք, նրանք մեկնելու  են,

 

This means that you don’t have to worry about the stem of a verb, just take it as an infinitive and add the above future endings to it.


List of Verbs in Armenian

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Armenian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English VerbsArmenian Verbs
I can accept thatEs karogh em y'ndownel da - Ես կարող եմ ընդունել դա
she added itna avelacrec da - նա ավելացրեց դա
we admit itmenq y'ndownowm enq da - մենք ընդունում ենք դա
they advised himnranq xorhowrd tvecin nran - նրանք խորհուրդ տվեցին նրան
I can agree with thates karogh em hamad'aynvel dra het - ես կարող եմ համաձայնվել դրա հետ
she allows itna da t'owyl e' talis - նա դա թույլ է տալիս
we announce itmenq haytararowm enq da - մենք հայտարարում ենք դա
I can apologizeEs karogh em neroghowt'yown xndrel - Ես կարող եմ ներողություն խնդրել
she appears todayna handes e' galis ayso'r - նա հանդես է գալիս այսօր
they arranged thatnranq kazmakerpel en da - նրանք կազմակերպել են դա
I can arrive tomorrowes karogh em jhamanel vaghy' - ես կարող եմ ժամանել վաղը
she can ask himna karogh e' xndrel nran - նա կարող է խնդրել նրան
she attaches thatna kcowm e' da - նա կցում է դա
we attack themmenq hard'akvowm enq nranc vra - մենք հարձակվում ենք նրանց վրա
they avoid hernranq xowsap'owm en nranic - նրանք խուսափում են նրանից
I can bake ites karogh em t'xel da - ես կարող եմ թխել դա
she is like himNa havanowm e' nran։ - Նա հավանում է նրան։
we beat itmenq xp'el enq, menq haght'el enq - մենք խփել ենք, մենք հաղթել ենք
they became happynranq erjanik e'in - նրանք երջանիկ էին
I can begin thatEs karogh em sksel, or - Ես կարող եմ սկսել, որ
we borrowed moneymenq partqov p'ogh vercrinq - մենք պարտքով փող վերցրինք
they breathe airnranq o'd en shnchowm - նրանք օդ են շնչում
I can bring itEs karogh em berel ayn - Ես կարող եմ բերել այն
I can build thates karogh em kar'owcel ayn - ես կարող եմ կառուցել այն
she buys foodNa owteliq e' gnowm։ - Նա ուտելիք է գնում։
we calculate itmenq hashvarkowm enq da - մենք հաշվարկում ենք դա
they carry itnranq krowm en da - նրանք կրում են դա
they don't cheatnranq chen xabowm - նրանք չեն խաբում
she chooses himna y'ntrowm e' nran - նա ընտրում է նրան
we close itmenq p'akowm enq ayn - մենք փակում ենք այն
he comes herena galis e' aystegh - նա գալիս է այստեղ
I can compare thates da karogh em hamematel - ես դա կարող եմ համեմատել
she competes with mena mrcowm ind' het: - նա մրցում ինձ հետ:
we complain about itmenq djhgoh enq dranic - մենք դժգոհ ենք դրանից
they continued readingnranq sharownakecin kardal - նրանք շարունակեցին կարդալ
he cried about thatna lalis e'r dra hamar - նա լալիս էր դրա համար
I can decide nowes karegh em oroshel hima - ես կարեղ եմ որոշել հիմա
she described it to mena nkaragrel e' ayn ind' - նա նկարագրել է այն ինձ
we disagree about it menq chhamad'aynecinq dra het - մենք չհամաձայնեցինք դրա հետ
they disappeared quicklynranq anhetacan arag - նրանք անհետացան արագ
I discovered thates da haytnabereci - ես դա հայտնաբերեցի
she dislikes thatna chhavanec da - նա չհավանեց դա
we do itmenq anowm enq da - մենք անում ենք դա
they dream about itnranq erazowm en ayd masin - նրանք երազում են այդ մասին
I earnedes vastakeci - ես վաստակեցի
he eats a lotNa shat e' owtowm։ - Նա շատ է ուտում։
we enjoyed thatmenq vayelowm enq da - մենք վայելում ենք դա
they entered herenranq mtan aystegh - նրանք մտան այստեղ
he escaped thatna p'axav dranic - նա փախավ դրանից
I can explain thates da karogh em bacatrel - ես դա կարող եմ բացատրել
she feels that toona nowynpes da zgowm e' - նա նույնպես դա զգում է
we fled from theremenq p'axanq aynteghic - մենք փախանք այնտեղից
they will fly tomorrownranq kt'r'nen vaghy' - նրանք կթռնեն վաղը
I can follow youes karogh em het&el qez - ես կարող եմ հետևել քեզ
she forgot mena ind' mor'acav - նա ինձ մոռացավ
we forgive himmenq nerowm enq nran - մենք ներում ենք նրան
I can give her thates karogh em da tal nran - ես կարող եմ դա տալ նրան
she goes thereNa gnowm e' ayntegh։ - Նա գնում է այնտեղ։
we greeted themmenq oghjownecinq nranc - մենք ողջունեցինք նրանց
I hate thates atowm em da - ես ատում եմ դա
I can hear itEs karogh em lsel ayn - Ես կարող եմ լսել այն
she imagine thatNa patkeracnowm e' da - Նա պատկերացնում է դա
we invited themmenq hravirecinq nranc - մենք հրավիրեցինք նրանց
I know himes gitem nran - ես գիտեմ նրան
she learned itna sovorec da - նա սովորեց դա
we leave nowmenq her'anowm enq hima - մենք հեռանում ենք հիմա
they lied about himnranq sowt asecin nra masin - նրանք սուտ ասեցին նրա մասին
I can listen to thates karogh em lsel da - ես կարող եմ լսել դա
she lost thatna da korcrec - նա դա կորցրեց
we made it yesterdaymenq da erek arecinq - մենք դա երեկ արեցինք
they met himnranq handipecin nran - նրանք հանդիպեցին նրան
I misspell thates sxal hegeci - ես սխալ հեգեցի
I always prayEs misht aghot'owm em։ - Ես միշտ աղոթում եմ։
she prefers thatna naxy'ntrowm e' da - նա նախընտրում է դա
we protected themmenq pashtpanecinq nranc - մենք պաշտպանեցինք նրանց
they will punish hernranq kpatjhen nran - նրանք կպատժեն նրան
I can put it therees karogh em da ayntegh dnel - ես կարող եմ դա այնտեղ դնել
she will read itna kkarda ayn - նա կկարդա այն
we received thatmenq ayn stacanq - մենք այն ստացանք
they refuse to talknranq hrajharvowm en xosel - նրանք հրաժարվում են խոսել
I remember thates hishowm em da - ես հիշում եմ դա
she repeats thatna krknowm e' da - նա կրկնում է դա
we see itmenq tesnowm enq ayn - մենք տեսնում ենք այն
they sell itnranq vatwar'owm en ayn - նրանք վաճառում են այն
I sent that yesterdayes owgharkeci da erek - ես ուղարկեցի դա երեկ
he shaved his beardes sap'reci nra morowqy' - ես սափրեցի նրա մորուքը
it shrunk quicklyda arag twmrt'vowm e' - դա արագ ճմրթվում է
we will sing itmenq kergenq da - մենք կերգենք դա
they sat therenranq nstecin ayntegh - նրանք նստեցին այնտեղ
I can speak ites karogh em xosel da - ես կարող եմ խոսել դա
she spends moneyNa gowmar e' c'axsowm։ - Նա գումար է ծախսում։
we suffered from thatmenq towjhecinq dranic - մենք տուժեցինք դրանից
they suggest thatnranq ar'ajarkecin da - նրանք առաջարկեցին դա
I surprised himes zarmacri nran - ես զարմացրի նրան
she took thatna vercrec da - նա վերցրեց դա
we teach itmenq sovorecnowm enq ayn - մենք սովորեցնում ենք այն
they told usnranq asacin mez - նրանք ասացին մեզ
she thanked himna shnorhakalowt'yown haytnec nran - նա շնորհակալություն հայտնեց նրան
I can think about itEs karogh em mtac'el dra masin - Ես կարող եմ մտածել դրա մասին
she threw itna gcec da - նա գցեց դա
we understand thatmenq haskanowm enq da - մենք հասկանում ենք դա
they want thatnranq cankanowm en da - նրանք ցանկանում են դա
I can wear itEs karogh em hagnel ayn - Ես կարող եմ հագնել այն
she writes thatna growm e' da - նա գրում է դա
we talk about itmenq xosowm enq ayd masin - մենք խոսում ենք այդ մասին
they have itnranq ownen da - նրանք ունեն դա
I watched ites ditowm em ayn - ես դիտում եմ այն
I will talk about ites kxosem dra masin - ես կխոսեմ դրա մասին
he bought that yesterdayna gnel e' da erek - նա գնել է դա երեկ
we finished itmenq avartecinq ayn - մենք ավարտեցինք այն

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Verbs, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Armenian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Armenian

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.