Armenian Adjectives

If you're trying to learn Armenian Adjectives you will find some useful resources including a course about Adjectives, Colors, Shapes, Sizes... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!

Armenian Adjectives

Learning the Armenian Adjectives is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Adjectives is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence.

Grammar Tips:

Like English in Armenian too, an adjective doesn’t change when the noun changes. For example:

a)    Masculine to feminine example:

Սա իմ կրտսեր որդին է (this is my little son) becomes: Սա իմ կրտսեր դուստրն է (this is my little daughter)

As you can see from the example above, the adjective doesn’t change in both cases.

b)    Singular to plural example:

Սա իմ սպիտակ կատուն է (this is my white cat) becomes: Սրանք իմ սպիտակ կատուներն են (these are my white cats).

As you can see from the example above, the same form of the adjective is used either in singular and plural forms.


Here are some examples:

English AdjectivesArmenian Adjectives
adjectivesac'akanner - ածականներ
a green treemi kanach c'ar' - մի կանաչ ծառ
a tall buildingbard'rahark shenq - բարձրահարկ շենք
a very old manc'er mard, c'erowni - ծեր մարդ, ծերունի
the old red househin karmir towny' - հին կարմիր տունը
a very nice friendmi shat geghecik y'nker - մի շատ գեղեցիկ ընկեր

Notice the structure of the Adjectives in Armenian.

List of Adjectives in Armenian

Below is a list of the Adjectives, Colors, Shapes, Sizes in Armenian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English AdjectivesArmenian Adjectives
colorsgowyner - գույներ
blacks& - սև
bluekapowyt - կապույտ
brownshaganakagowyn - շագանակագույն
graymoxragowyn - մոխրագույն
greenkanach - կանաչ
orangenarnjagowyn - նարնջագույն
purplec'iranegowyn - ծիրանեգույն
redkarmir - կարմիր
whitespitak - սպիտակ
yellowdeghin - դեղին
sizeschap'er, chap'ser - չափեր, չափսեր
bigmec' - մեծ
deepxory' - խորը
longerkar - երկար
narrownegh - նեղ
shortkartw - կարճ
smallp'oqr - փոքր
tallbard'rahasak - բարձրահասակ
thickhast - հաստ
thinbarak - բարակ
widelayn - լայն
shapesd'&er - ձևեր
circularshrjanad'& - շրջանաձև
straightowghigh - ուղիղ
squareqar'akowsi - քառակուսի
triangularer'ankyown - եռանկյուն
tasteshamer - համեր
bitterdar'y' - դառը
fresht'arm - թարմ
saltyaghi - աղի
sourt't'vaham, t't'ow - թթվահամ, թթու
spicysowr hamowhotov - սուր համուհոտով
sweetqaghcr, qaghcraham - քաղցր, քաղցրահամ
qualitieshatkanishner - հատկանիշներ
badvat - վատ
cleanmaqowr - մաքուր
darkmowt' - մութ
difficultdjhvar - դժվար
dirtykeghtot - կեղտոտ
drychor - չոր
easyhesht - հեշտ
emptydatark - դատարկ
expensivet'ank, t'ankarjheq - թանկ, թանկարժեք
fastarag - արագ
foreigno'tarerkrya - օտարերկրյա
fulllriv - լրիվ
goodlav - լավ
harddjhvar - դժվար
heavyc'anr - ծանր
inexpensiveoch t'ank - ոչ թանկ
lightt'et'& - թեթև
localteghakan - տեղական
newnor - նոր
noisyaghmkot - աղմկոտ
oldhin - հին
powerfulhzor - հզոր
quiethangist - հանգիստ
correcttwisht - ճիշտ
slowdandagh - դանդաղ
softp'ap'owk - փափուկ
veryshat - շատ
weakt'owyl - թույլ
wetxonav, t'ac - խոնավ, թաց
wrongsxal - սխալ
youngeritasard - երիտասարդ
quantitiesqanak, qanakowt'yown - քանակ, քանակություն
fewqich - քիչ
littlep'oqr, mi p'oqr - փոքր, մի փոքր
manyshat - շատ
muchshat - շատ
partmas - մաս
someorosh, mi qani - որոշ, մի քանի
a fewmi qani - մի քանի
wholelriv - լրիվ

Adjectives, Colors, Shapes, Sizes have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Adjectives, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Armenian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Armenian

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.