Armenian Questions

If you're trying to learn Armenian Questions you will find some useful resources including a course about Questions and interrogative expressions... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!

Armenian Questions

Learning the Armenian Questions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Questions is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian questions may be either a linguistic expression used to make a request for information, or else the request itself made by such an expression. Usually it starts with why, how, where, when ...

Grammar Tips:

In Armenian there are 4 ways of asking a question to get a yes or no answer, and they are the following:

-Verb + pronoun: Unlike English, the auxiliaries do and does are not used. Ունի± նա ազատ ժամանակ: (Does she have free time?)

-Pronoun + verb: Only the intonation makes the sentence interrogative: Նա ունի± ազատ ժամանակ:  (Does she have free time?)

-Verb +...+ pronoun. The pronoun goes last. Ունի± ազատ ժամանակ նա: (Does she have free time?)

-Finally you can also make a question by adding a tag question to the end of a statement. 

Նա ունի ազատ ժամանակ, այնպես չէ? (She has free time, doesn’t she)


Here are some examples:

English QuestionsArmenian Questions
QuestionsHarcer - Հարցեր
how?inchpes? - ինչպես?
what?i՞nch - ի՞նչ
who?o՞v, o՞vqer - ո՞վ, ո՞վքեր
why?inchow՞ - ինչու՞
where?ortegh, owr? - որտեղ, ուր?

Notice the structure of the Questions in Armenian.

List of Questions in Armenian

Below is a list of the Questions and interrogative expressions in Armenian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English QuestionsArmenian Questions
where is he?ortegh e' na? Owr e' na? - որտեղ է նա? Ուր է նա?
what is this?inch e' sa - ինչ է սա
why are you sad?Inchow՞ es txowr։ - Ինչու՞ ես տխուր։
how do you want to pay?inchpes eq cankanowm vtwarel? - ինչպես եք ցանկանում վճարել?
can I come?karogh em gal? - կարող եմ գալ?
is he sleeping?na qnac' e'? - նա քնած է?
do you know me?dow ind' gites? - դու ինձ գիտես?
do you have my book?dow ownes im girqy'? - դու ունես իմ գիրքը?
how big is it?orqan mec' e' da? - որքան մեծ է դա?
can I help you?es karogh em qez o'gnel? - ես կարող եմ քեզ օգնել?
can you help me?dow karogh es ind' o'gnel? - դու կարող ես ինձ օգնել?
do you speak English?dow xosowm es angleren? - դու խոսում ես անգլերեն?
how far is this?orqan her'ow e' sa? - որքան հեռու է սա?
what time is it?jhamy' qanisn e'? - ժամը քանիսն է?
how much is this?sa orqan e'? - սա որքան է?
what is your name?inch e' qo anowny'? - ինչ է քո անունը?
where do you live?ortegh es dow aprowm? - որտեղ ես դու ապրում?

Questions and interrogative expressions have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Questions, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Armenian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Armenian

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.