Armenian Prepositions

If you're trying to learn Armenian Prepositions you will find some useful resources including a course about time and place prepositions and and demonstrative pronouns... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!

Armenian Prepositions

Learning the Armenian Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Prepositions is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian prepositions link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. Here are some examples:

English PrepositionsArmenian Prepositions
PrepositionsNaxdirner - Նախդիրներ
inside the housetan nersowm, tan mej - տան ներսում, տան մեջ
outside the caravtomeqenayic dowrs - ավտոմեքենայից դուրս
with meind' het, ind' mot - ինձ հետ, ինձ մոտ
without himar'anc nra - առանց նրա
under the tableseghani tak - սեղանի տակ
after tomorrowvaghvanic heto - վաղվանից հետո
before sunsetminch& mayramowt - մինչև մայրամուտ
but I'm busyBayc es zbaghvac' em։ - Բայց ես զբաղված եմ։

Notice the structure of the Prepositions in Armenian.

List of Prepositions in Armenian

Below is a list of the Time place and demonstrative pronouns in Armenian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English PrepositionsArmenian Prepositions
aboutmasin, mot - մասին, մոտ
abovever - վեր
acrossvrayov - վրայով
afterheto - հետո
againstdem - դեմ
amongmej - մեջ
aroundshowrjy' - շուրջը
asinchpes - ինչպես
atmot - մոտ
beforenaxqan - նախքան
behindhet&owm - հետևում
belowStorew - Ստորեւ
beneathcac'owm - ցածում
besidekoghqin - կողքին
betweenmijew - միջեւ
beyondver - վեր
butbayc, sakain - բայց, սակաին
byy'st - ըստ
despitechnayac' - չնայած
downcac' - ցած
duringy'nt'acqowm - ընթացքում
exceptbacar'owt'yamb - բացառությամբ
forhamar - համար
fromnaxdir, ory' cowyc e' talis elman ket, patkaneliowt'yown - նախդիր, որը ցույց է տալիս ելման կետ, պատկանելիություն
inmej - մեջ
insidenersowm - ներսում
intomej - մեջ
nearmot, koghqin - մոտ, կողքին
nexthajord - հաջորդ
ofnaxdir, ory' cowyc e' talis patkaneliowt'yown - նախդիր, որը ցույց է տալիս պատկանելիություն
onvra - վրա
oppositehakadir - հակադիր
outdowrs - դուրս
outsidedowrs - դուրս
overnkatmamb - նկատմամբ
peryowraqanchyowr - յուրաքանչյուր
plusgowmarac' - գումարած
roundklor - կլոր
sinceminch - մինչ
thanqan - քան
throughmijocov - միջոցով
tillminch& - մինչև
todepi - դեպի
towarddepi - դեպի
undertak - տակ
unlikei tarberowt'yown - ի տարբերություն
untilminch& - մինչև
upver&, minch& - վերև, մինչև
viatwanaparhov - ճանապարհով
withhet - հետ
withiny'nt'acqowm - ընթացքում
withoutar'anc - առանց
two wordserkow bar' - երկու բառ
according toy'st - ըստ
because ofpattwar'ov - պատճառով
close tomot - մոտ
due topattwar'ov - պատճառով
except forbacar'owt'yamb - բացառությամբ
far fromher'ow - հեռու
inside ofnersowm - ներսում
instead ofp'oxaren - փոխարեն
near tomot - մոտ
next tokoghqin - կողքին
outside ofdowrs - դուրս
prior toar'aj, ar'ajnahert' - առաջ, առաջնահերթ
three wordsereq bar' - երեք բառ
as far asorqanov - որքանով
as well asinchpes na& - ինչպես նաև
in addition toi havelowmn - ի հավելումն
in front ofar'j& - առջև
in spite ofchnayac' - չնայած
on behalf ofanownic - անունից
on top ofgagat'in - գագաթին
demonstrative pronounsցուցական դերանուններ
thisays - այս
thatayd - այդ
thesesranq - սրանք
thosedranq - դրանք

Time place and demonstrative pronouns have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Prepositions, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Armenian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Armenian

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.