Armenian Adverbs

If you're trying to learn Armenian Adverbs you will find some useful resources including a course about Adverbs of time place manner and frequency... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!

Armenian Adverbs

Learning the Armenian Adverbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Adverbs is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian adverbs are part of speech. Generally they're words that modify any part of language other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives (including numbers), clauses, sentences and other adverbs.

Grammar Tips:

While in English adverbs are usually formed by adding (-ly) to adjectives. In Armenian many adverbs are formed from adjectives, by adding the suffixes –ական, որեն, բար, պես, ովին to the singular form of adjectives. Examples:

 

Դանդաղ (slow) becomes դանդաղորեն (slowly)

Կատարյալ (perfect) becomes կատարելապես (perfectly)

However that’s not always the case. Some words are adverbs by nature. For example:

հիմա (now), իսկապես (really), and շուտով (soon) are all Armenian adverbs.


Here are some examples:

English AdverbsArmenian Adverbs
adverbsmakbayner - մակբայներ
I read a book sometimesEs erbemn girq em kardowm - Ես երբեմն գիրք եմ կարդում
I will never smokeEs erbeq chem c'xi - Ես երբեք չեմ ծխի
are you alone?Dow menak es? - Դու մենակ ես?

Notice the structure of the Adverbs in Armenian.

List of Adverbs in Armenian

Below is a list of the Adverbs of time place manner and frequency in Armenian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English AdverbsArmenian Adverbs
adverbs of timejhamanaki makbayner - ժամանակի մակբայներ
yesterdayerek - երեկ
todayayso'r - այսօր
tomorrowvaghy' - վաղը
nowhima, ays pahin - հիմա, այս պահին
thenheto - հետո
lateraveli owsh - ավելի ուշ
tonightays ereko, ays gisher - այս երեկո, այս գիշեր
right nowhenc hima - հենց հիմա
last nighterek erekoyan - երեկ երեկոյան
this morningays ar'avot - այս առավոտ
next weekhajord shabat' - հաջորդ շաբաթ
alreadyarden - արդեն
recentlyverjers - վերջերս
latelyverjers - վերջերս
soonshowtov - շուտով
immediatelyanhapagh - անհապաղ
stillder' - դեռ
yetder' - դեռ
agoar'aj - առաջ
adverbs of placeteghi makbayner - տեղի մակբայներ
hereaystegh - այստեղ
thereayntegh - այնտեղ
over thereayntegh - այնտեղ
everywhereamenowr, amenowreq - ամենուր, ամենուրեք
anywherecankacac' tegh - ցանկացած տեղ
nowhereoch mi tegh - ոչ մի տեղ
hometown - տուն
awayher'avorowt'yan vra - հեռավորության վրա
outdowrs - դուրս
adverbs of mannerd'&i makbayner - ձևի մակբայներ
veryshat - շատ
quitebavakan - բավական
prettygeghecik, sirownik - գեղեցիկ, սիրունիկ
reallyiroq - իրոք
fastarag - արագ
welllav - լավ
harddjhvar - դժվար
quicklyarag - արագ
slowlydandagh - դանդաղ
carefullyowshadir - ուշադիր
hardlyhaziv - հազիվ
barelyhaziv t'e - հազիվ թե
mostlysovorabar, mec' masamb, ar'avelapes - սովորաբար, մեծ մասամբ, առավելապես
almostgret'e - գրեթե
absolutelybacard'akapes - բացարձակապես
togethermiasin - միասին
alonemenak - մենակ
adverbs of frequencyhatwaxakanowt'yan makbayner - հաճախականության մակբայներ
alwaysmisht - միշտ
frequentlyhatwax - հաճախ
usuallysovorabar - սովորաբար
sometimeserbemn - երբեմն
occasionallyerbemn, jhamanak ar' jhamanak - երբեմն, ժամանակ առ ժամանակ
seldomhazvadep - հազվադեպ
rarelyhazvadep - հազվադեպ
nevererbeq - երբեք

Adverbs of time place manner and frequency have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Adverbs, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Armenian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Armenian

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.