Armenian Negation

If you're trying to learn Armenian Negation you will find some useful resources including a course about Negation and negative expressions... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!


Share

Armenian Negation

Learning the Armenian Negation is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Negation is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian negation is the process that turns an affirmative statement (I am happy) into its opposite denial (I am not happy).

Grammar Tips:

In Armenian, negation can be made simply by placing “չ = "No" before the main verb. But sometimes a double negative is required. “չ” = "No" is the most common negative.

Ես չեմ կարող անել սա: (I can't do this). 

Նրանք ոչինչ չունեն անելու:  (they don't have anything to do – Double Negative). 

Ինձ դուր չի գալիս դա:  (I don't like it)


Here are some examples:

English NegationArmenian Negation
Negationjhxtowm - ժխտում
he is not herena aystegh che' - նա այստեղ չէ
that is not my bookda im girqy' che' - դա իմ գիրքը չէ
do not enterchmtnel - չմտնել

Notice the structure of the Negation in Armenian.

List of Negation in Armenian

Below is a list of the Negation and negative expressions in Armenian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English NegationArmenian Negation
I don't speakEs chem xosowm - Ես չեմ խոսում
I don't writeEs chem growm - Ես չեմ գրում
I don't drivees chem varowm, chem qshowm - ես չեմ վարում, չեմ քշում
I don't loveEs chem sirowm - Ես չեմ սիրում
I don't giveEs chem talis։ - Ես չեմ տալիս։
I don't smilees chem jhptowm - ես չեմ ժպտում
I don't takees chem vercnowm - ես չեմ վերցնում
he doesn't speakna chi xosowm - նա չի խոսում
he doesn't writena chi growm - նա չի գրում
he doesn't drivena chi varowm, chi qshowm - նա չի վարում, չի քշում
he doesn't loveNa chi sirowm։ - Նա չի սիրում։
he doesn't givena chi talis - նա չի տալիս
he doesn't smilena chi jhptowm - նա չի ժպտում
he doesn't takena chi vercnowm - նա չի վերցնում
we don't speakmenq chenq xosowm - մենք չենք խոսում
we don't writemenq chenq growm - մենք չենք գրում
we don't drivemenq chenq varowm, chenq qshowm - մենք չենք վարում, չենք քշում
we don't lovemenq chenq sirowm - մենք չենք սիրում
we don't givemenq chenq talis - մենք չենք տալիս
we don't smilemenq chenq jhptowm - մենք չենք ժպտում
we don't takemenq chenq vercnowm - մենք չենք վերցնում

Negation and negative expressions have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Negation, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.


Share