Thai Verbs

If you're trying to learn Thai Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Thai grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Thai. Enjoy the rest of the lesson!

Thai Verbs

Learning the Thai Verbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Thai language. But first we need to know what the role of Verbs is in the structure of the grammar in Thai.

Thai verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsThai Verbs
Verbsคำกริยา - kam gà-rí-yaa
Pastอดีต - à-dèet
I spokeฉัน พูด - chăn pôot
I wroteฉัน เขียน - chăn kĭan
I droveฉัน ขับ - chăn kàp
I lovedฉัน รัก - chăn rák
I gaveฉัน ให้ - chăn hâi
I smiledฉัน ยิ้ม - chăn yím
I tookฉัน ได้ - chăn dâi
he spokeเขา พูด - kăo pôot
he wroteเขา เขียน - kăo kĭan
he droveเขา ขับ - kăo kàp
he lovedเขา รัก - kăo rák
he gaveเขา ให้ - kăo hâi
he smiledเขา ยิ้ม - kăo yím
he tookเขา เอา - kăo ao
we spokeเรา พูด - rao pôot
we wroteเรา เขียน - rao kĭan
we droveเรา ขับ - rao kàp
we lovedเรา รัก - rao rák
we gaveเรา ให้ - rao hâi
we smiledเรา ยิ้ม - rao yím
we tookเรา ได้ - rao dâi
Futureอนาคต - à-naa-kót
I will speakฉัน จะ พูด - chăn jà pôot
I will writeฉัน จะ เขียน - chăn jà kĭan
I will driveฉัน จะ ขับ - chăn jà kàp
I will loveฉัน จะ รัก - chăn jà rák
I will giveฉัน จะ ให้ - chăn jà hâi
I will smileฉัน จะ ยิ้ม - chăn jà yím
I will takeฉัน จะ เอา - chăn jà ao
he will speakเขา จะ พูด - kăo jà pôot
he will writeเขา จะ เขียน - kăo jà kĭan
he will driveเขา จะ ขับ - kăo jà kàp
he will loveเขา จะ รัก - kăo jà rák
he will giveเขา จะ ให้ - kăo jà hâi
he will smileเขา จะ ยิ้ม - kăo jà yím
he will takeเขา จะ เอา - kăo jà ao
we will speakเรา จะ พูด - rao jà pôot
we will writeเรา จะ เขียน - rao jà kĭan
we will driveเรา จะ ขับ - rao jà kàp
we will loveเรา จะ รัก - rao jà rák
we will giveเรา จะ ให้ - rao jà hâi
we will smileเรา จะ ยิ้ม - rao jà yím
we will takeเรา จะ เอา - rao jà ao
Presentปัจจุบัน - bpàt-jù-ban
I speakฉัน พูด - chăn pôot
I writeฉัน เขียน - chăn kĭan
I driveฉัน ขับ - chăn kàp
I loveฉัน รัก - chăn rák
I giveฉัน ให้ - chăn hâi
I smileฉัน ยิ้ม - chăn yím
I takeฉัน เอา - chăn ao
he speaksเขา พูด - kăo pôot
he writesเขา เขียน - kăo kĭan
he drivesเขา ขับ - kăo kàp
he lovesเขา รัก - kăo rák
he givesเขา ให้ - kăo hâi
he smilesเขา ยิ้ม - kăo yím
he takesเขา เอา - kăo ao
we speakเรา พูด - rao pôot
we writeเรา เขียน - rao kĭan
we driveเรา ขับ - rao kàp
we loveเรา รัก - rao rák
we giveเรา จะ ให้ - rao jà hâi
we smileเรา ยิ้ม - rao yím
we takeเรา เอา - rao ao

Notice the structure of the Verbs in Thai.

List of Verbs in Thai

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English VerbsThai Verbs
I can accept thatฉัน สามารถ ยอม รับได้ - chăn săa-mâat yom ráp dâi
she added itเธอ เติม มัน เข้าไป - ter dterm man kâo bpai
we admit itพวกเรา ยอมรับ มัน - pûak rao yom ráp man
they advised himพวกเขา แนะนำ เขา - pûak kăo náe-nam kăo
I can agree with thatฉัน เห็นด้วย - chăn hĕn dûay
she allows itเธอ เป็น คน อนุ ญาติ - ter bpen kon à-nú yâat
we announce itพวกเรา เป็น คน ประกาศ - pûak rao bpen kon bprà-gàat
I can apologizeฉัน จะ ขออภัย - chăn jà kŏr à-pai
she appears todayเธอ มา วันนี้ - ter maa wan née
they arranged thatพวกเขา จัดว่า - pûak kăo jàt wâa
I can arrive tomorrowฉัน สามารถ ไปถึง ใน วันพรุ่ง นี้ - chăn săa-mâat bpai tĕung nai wan prûng née
she can ask himเธอ สามารถ ถาม เขา - ter săa-mâat tăam kăo
she attaches thatเธอ แนบ ที่ - ter nâep têe
we attack themเรา โจมตี พวกเขา - rao johm dtee pûak kăo
they avoid herพวกเขา หลีกเลี่ยง เธอ - pûak kăo lèek lîang ter
I can bake itฉัน สามารถ อบ ได้ - chăn săa-mâat òp dâi
she is like himเธอ ชอบ เขา - ter chôp kăo
we beat itเรา ชนะ มัน - rao chá-ná man
they became happyพวกเขา กลายเป็น ความสุข - pûak kăo glaai bpen kwaam sùk
I can begin thatฉัน จะ เริ่มต้น ที่ - chăn jà rêrm dtôn têe
we borrowed moneyเรา ยืม เงิน - rao yeum ngern
they breathe airพวกเขา หายใจ อากาศ - pûak kăo hăai-jai aa-gàat
I can bring itฉัน สามารถ นำมา - chăn săa-mâat nam maa
I can build thatฉัน สามารถ สร้าง ที่ - chăn săa-mâat sâang têe
she buys foodเธอ ซื้อ อาหาร - ter séu aa-hăan
we calculate itพวกเรา คำนวณ มัน - pûak rao kam-nuan man
they carry itพวกเขา แบก มัน - pûak kăo bàek man
they don't cheatพวกเขา ไม่ โกง - pûak kăo mâi gohng
she chooses himเธอ เลือก เขา - ter lêuak kăo
we close itเรา ปิด มัน - rao bpìt man
he comes hereเขา มา ที่นี่ - kăo maa têe nêe
I can compare thatฉัน สามารถ เปรียบเทียบ ว่า - chăn săa-mâat bprìap tîap wâa
she competes with meเธอ แข่งขัน กับ ฉัน - ter kàeng kăn gàp chăn
we complain about itเรา บ่น เกี่ยวกับ มัน - rao bòn gìeow gàp man
they continued readingพวกเขา ทำ การอ่าน ต่อไป - pûak kăo tam gaan àan dtòr bpai
he cried about thatเขา คร่ำครวน เกี่ยวกับ ... - kăo krâm-kruan gìeow gàp ...
I can decide nowฉัน สามารถ ตัดสินใจ ได้ ตอนนี้ - chăn săa-mâat dtàt sĭn jai dâi dton née
she described it to meเธอ ได้ อธิบาย ให้ ฉัน - ter dâi à-tí-baai hâi chăn
we disagree about itเรา ไม่เห็นด้วย กับ มัน - rao mâi hĕn dûay gàp man
they disappeared quicklyพวกเขา หายไป อย่างรวดเร็ว - pûak kăo hăai bpai yàang rûat réo
I discovered thatฉัน ได้ ค้นพบ ว่า - chăn dâi kón póp wâa
she dislikes thatเธอ ไม่ ชอบ ที่ - ter mâi chôp têe
we do itเรา จะ ทำ - rao jà tam
they dream about itพวกเขา ฝัน เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ - pûak kăo făn gìeow gàp rêuang née
I earnedฉัน ได้รับ - chăn dâi ráp
he eats a lotเขา กิน เยอะ - kăo gin yúh
we enjoyed thatเรา ชอบ ที่ - rao chôp têe
they entered hereพวกเขา ได้ เข้าไป ที่นี่ - pûak kăo dâi kâo bpai têe nêe
he escaped thatเขา ได้ หลบหนี ไป - kăo dâi lòp nĕe bpai
I can explain thatฉัน สามารถ อธิบาย ได้ ว่า - chăn săa-mâat à-tí-baai dâi wâa
she feels that tooเธอ รู้สึก เหมือนกัน - ter róo sèuk mĕuan gan
we fled from thereเรา หนีจาก ที่นั่น - rao nĕe jàak têe nân
they will fly tomorrowพวกเขา จะ บิน พรุ่งนี้ - pûak kăo jà bin prûng née
I can follow youฉัน สามารถ ตาม คุณ - chăn săa-mâat dtaam kun
she forgot meเธอ ลืม ฉัน - ter leum chăn
we forgive himพวกเรา ให้อภัย เขา - pûak rao hâi à-pai kăo
I can give her thatฉัน สามารถ ให้ เธอ ได้ - chăn săa-mâat hâi ter dâi
she goes thereเธอ ไป ที่นั่น - ter bpai têe nân
we greeted themพวกเรา ได้ ทักทาย พวกเขา - pûak rao dâi ták taai pûak kăo
I hate thatฉัน เกลียด นั่น - chăn glìat nân
I can hear itฉัน สามารถ ได้ยิน มัน - chăn săa-mâat dâi yin man
she imagine thatเธอ คิดว่า - ter kít wâa
we invited themพวกเรา ได้ เชิญ พวกเขา - pûak rao dâi chern pûak kăo
I know himฉัน รู้จัก เขา - chăn róo jàk kăo
she learned itเธอ ได้ เรียนรู้ มัน - ter dâi rian róo man
we leave nowพวกเรา ไป ตอนนี้ - pûak rao bpai dton née
they lied about himพวกเขา โกหก เกี่ยวกับ เขา - pûak kăo goh-hòk gìeow gàp kăo
I can listen to thatฉัน สามารถ ฟัง สิ่ง นั้น ได้ - chăn săa-mâat fang sìng nán dâi
she lost thatเธอ ทำ สิ่ง นั้น หายไป - ter tam sìng nán hăai bpai
we made it yesterdayพวกเรา ทำ มัน เมื่อวานนี้ - pûak rao tam man mêua waan née
they met himพวกเขา ได้ พบ กับ เขา - pûak kăo dâi póp gàp kăo
I misspell thatฉัน สะกดคำ ผิด - chăn sà-gòt-kam pìt
I always prayฉัน ภาวนา เสมอ - chăn paa-wá-naa sà-mĕr
she prefers thatเธอ ชอบ ว่า - ter chôp wâa
we protected themพวกเรา ปกป้อง พวกเขา - pûak rao bpòk bpông pûak kăo
they will punish herพวกเขา จะ ลงโทษ เธอ - pûak kăo jà long tôht ter
I can put it thereฉัน สามารถ วาง ไว้ ตรงนั้น - chăn săa-mâat waang wái dtrong nán
she will read itเธอ จะ อ่าน มัน - ter jà àan man

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Thai. Once you're done with Thai Verbs, you might want to check the rest of our Thai lessons here: Learn Thai. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Thai Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Thai

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.