Thai Phrases

If you're trying to learn Thai Phrases you will find some useful resources including a course about phrases and daily expressions... to help you with your Thai grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Thai. Enjoy the rest of the lesson!

Thai Phrases

Learning the Thai Phrases is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Thai language. But first we need to know what the role of Phrases is in the structure of the grammar in Thai.

Thai phrases are a group of words functioning as a single unit in the syntax of a sentence. Here are some examples:

English PhrasesThai Phrases
Phrasesวลี - wá-lee
helloสวัสดี - sà-wàt-dee
byeลาก่อน - laa gòn
congratulationsขอแสดงความยินดี - kŏr sà-daeng kwaam yin dee
sorryขอ แสดง ความเสียใจ - kŏr sà-daeng kwaam sĭa jai
reallyจริงๆ - jing

Notice the structure of the Phrases in Thai.

List of Phrases in Thai

Below is a list of the phrases and daily expressions in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English PhrasesThai Phrases
a green treeต้นไม้ สีเขียว - dtôn mái sĕe kĭeow
a tall buildingเป็น อาคารสูง - bpen aa-kaa-rá-sŏong
a very old manคนแก่ มาก - kon gàe mâak
the old red houseบ้าน เก่า สีแดง - bâan gào sĕe daeng
a very nice friendเพื่อน ที่ดี มาก - pêuan têe dee mâak
I read a book sometimesฉัน อ่าน หนังสือ บาง ครั้ง - chăn àan năng-sĕu baang kráng
I will never smokeฉัน จะ ไม่ สูบบุหรี่ - chăn jà mâi sòop bù rèe
are you alone?อยู่ คนเดียว หรือเปล่า - yòo kon dieow rĕu bplào
my carรถ ของ ฉัน - rót kŏng chăn
green carรถ สีเขียว - rót sĕe kĭeow
three carsรถ สาม คัน - rót săam kan
car garageที่จอดรถ - têe jòt rót
outside the carข้างนอก รถ - kâang nôk rót
my bookหนังสือ ของ ฉัน - năng-sĕu kŏng chăn
my booksหนังสือ ( มากกว่าหนึ่ง เล่ม ) ของ ฉัน - năng-sĕu ( mâak gwàa nèung lêm ) kŏng chăn
our daughterลูกสาว ของ เรา - lôok săao kŏng rao
our daughtersลูกสาว ( มากกว่าหนึ่ง คน ) ของ เรา - lôok săao ( mâak gwàa nèung kon ) kŏng rao
I'm coldฉัน หนาว - chăn năao
we're coldเรา เย็น - rao yen
his chickensไก่ ของ เขา - gài kŏng kăo
their chickenไก่ ของ พวกเขา - gài kŏng pûak kăo
he is happyเขา มีความสุข - kăo mee kwaam sùk
she is happyเธอ มีความสุข - ter mee kwaam sùk
he is Americanเขา เป็น ชาวอเมริกัน - kăo bpen chaao à-may-rí-gan
she is Americanเธอ เป็น อเมริกัน - ter bpen à-may-rí-gan
I can accept thatฉัน สามารถ ยอม รับได้ - chăn săa-mâat yom ráp dâi
she added itเธอ เติม มัน เข้าไป - ter dterm man kâo bpai
we admit itพวกเรา ยอมรับ มัน - pûak rao yom ráp man
they advised himพวกเขา แนะนำ เขา - pûak kăo náe-nam kăo
I can agree with thatฉัน เห็นด้วย - chăn hĕn dûay
she allows itเธอ เป็น คน อนุ ญาติ - ter bpen kon à-nú yâat
we announce itพวกเรา เป็น คน ประกาศ - pûak rao bpen kon bprà-gàat
I can apologizeฉัน จะ ขออภัย - chăn jà kŏr à-pai
she appears todayเธอ มา วันนี้ - ter maa wan née
they arranged thatพวกเขา จัดว่า - pûak kăo jàt wâa
I can arrive tomorrowฉัน สามารถ ไปถึง ใน วันพรุ่ง นี้ - chăn săa-mâat bpai tĕung nai wan prûng née
she can ask himเธอ สามารถ ถาม เขา - ter săa-mâat tăam kăo
she attaches thatเธอ แนบ ที่ - ter nâep têe
we attack themเรา โจมตี พวกเขา - rao johm dtee pûak kăo
they avoid herพวกเขา หลีกเลี่ยง เธอ - pûak kăo lèek lîang ter
I can bake itฉัน สามารถ อบ ได้ - chăn săa-mâat òp dâi
she is like himเธอ ชอบ เขา - ter chôp kăo
we beat itเรา ชนะ มัน - rao chá-ná man
they became happyพวกเขา กลายเป็น ความสุข - pûak kăo glaai bpen kwaam sùk
I can begin thatฉัน จะ เริ่มต้น ที่ - chăn jà rêrm dtôn têe
we borrowed moneyเรา ยืม เงิน - rao yeum ngern
they breathe airพวกเขา หายใจ อากาศ - pûak kăo hăai-jai aa-gàat
I can bring itฉัน สามารถ นำมา - chăn săa-mâat nam maa
I can build thatฉัน สามารถ สร้าง ที่ - chăn săa-mâat sâang têe
she buys foodเธอ ซื้อ อาหาร - ter séu aa-hăan
we calculate itพวกเรา คำนวณ มัน - pûak rao kam-nuan man
they carry itพวกเขา แบก มัน - pûak kăo bàek man
they don't cheatพวกเขา ไม่ โกง - pûak kăo mâi gohng
she chooses himเธอ เลือก เขา - ter lêuak kăo
we close itเรา ปิด มัน - rao bpìt man
he comes hereเขา มา ที่นี่ - kăo maa têe nêe
I can compare thatฉัน สามารถ เปรียบเทียบ ว่า - chăn săa-mâat bprìap tîap wâa
she competes with meเธอ แข่งขัน กับ ฉัน - ter kàeng kăn gàp chăn
we complain about itเรา บ่น เกี่ยวกับ มัน - rao bòn gìeow gàp man
they continued readingพวกเขา ทำ การอ่าน ต่อไป - pûak kăo tam gaan àan dtòr bpai
he cried about thatเขา คร่ำครวน เกี่ยวกับ ... - kăo krâm-kruan gìeow gàp ...
I can decide nowฉัน สามารถ ตัดสินใจ ได้ ตอนนี้ - chăn săa-mâat dtàt sĭn jai dâi dton née
she described it to meเธอ ได้ อธิบาย ให้ ฉัน - ter dâi à-tí-baai hâi chăn
we disagree about itเรา ไม่เห็นด้วย กับ มัน - rao mâi hĕn dûay gàp man
they disappeared quicklyพวกเขา หายไป อย่างรวดเร็ว - pûak kăo hăai bpai yàang rûat réo
I discovered thatฉัน ได้ ค้นพบ ว่า - chăn dâi kón póp wâa
she dislikes thatเธอ ไม่ ชอบ ที่ - ter mâi chôp têe
we do itเรา จะ ทำ - rao jà tam
they dream about itพวกเขา ฝัน เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ - pûak kăo făn gìeow gàp rêuang née
I earnedฉัน ได้รับ - chăn dâi ráp
he eats a lotเขา กิน เยอะ - kăo gin yúh
we enjoyed thatเรา ชอบ ที่ - rao chôp têe
they entered hereพวกเขา ได้ เข้าไป ที่นี่ - pûak kăo dâi kâo bpai têe nêe
he escaped thatเขา ได้ หลบหนี ไป - kăo dâi lòp nĕe bpai
I can explain thatฉัน สามารถ อธิบาย ได้ ว่า - chăn săa-mâat à-tí-baai dâi wâa
she feels that tooเธอ รู้สึก เหมือนกัน - ter róo sèuk mĕuan gan
we fled from thereเรา หนีจาก ที่นั่น - rao nĕe jàak têe nân
they will fly tomorrowพวกเขา จะ บิน พรุ่งนี้ - pûak kăo jà bin prûng née
I can follow youฉัน สามารถ ตาม คุณ - chăn săa-mâat dtaam kun
she forgot meเธอ ลืม ฉัน - ter leum chăn
we forgive himพวกเรา ให้อภัย เขา - pûak rao hâi à-pai kăo
I can give her thatฉัน สามารถ ให้ เธอ ได้ - chăn săa-mâat hâi ter dâi
she goes thereเธอ ไป ที่นั่น - ter bpai têe nân
we greeted themพวกเรา ได้ ทักทาย พวกเขา - pûak rao dâi ták taai pûak kăo
I hate thatฉัน เกลียด นั่น - chăn glìat nân
I can hear itฉัน สามารถ ได้ยิน มัน - chăn săa-mâat dâi yin man
she imagine thatเธอ คิดว่า - ter kít wâa
we invited themพวกเรา ได้ เชิญ พวกเขา - pûak rao dâi chern pûak kăo
I know himฉัน รู้จัก เขา - chăn róo jàk kăo
she learned itเธอ ได้ เรียนรู้ มัน - ter dâi rian róo man
we leave nowพวกเรา ไป ตอนนี้ - pûak rao bpai dton née
they lied about himพวกเขา โกหก เกี่ยวกับ เขา - pûak kăo goh-hòk gìeow gàp kăo
I can listen to thatฉัน สามารถ ฟัง สิ่ง นั้น ได้ - chăn săa-mâat fang sìng nán dâi
she lost thatเธอ ทำ สิ่ง นั้น หายไป - ter tam sìng nán hăai bpai
we made it yesterdayพวกเรา ทำ มัน เมื่อวานนี้ - pûak rao tam man mêua waan née
they met himพวกเขา ได้ พบ กับ เขา - pûak kăo dâi póp gàp kăo
I misspell thatฉัน สะกดคำ ผิด - chăn sà-gòt-kam pìt
I always prayฉัน ภาวนา เสมอ - chăn paa-wá-naa sà-mĕr
she prefers thatเธอ ชอบ ว่า - ter chôp wâa
inside the houseภายในบ้าน - paai nai bâan
outside the carนอก รถ - nôk rót
with meกับ ฉัน - gàp chăn
without himไม่เกี่ยว กับ เขา - mâi gìeow gàp kăo
under the tableใต้โต๊ะ - dtâi dtó
after tomorrowหลังจาก วันพรุ่ง นี้ - lăng jàak wan prûng née
before sunsetก่อน พระอาทิตย์ตกดิน - gòn prá aa-tít dtòk din
but I'm busyแต่ ฉัน ไม่ว่าง - dtàe chăn mâi wâang
he is not hereเขา ไม่อยู่ ที่นี่ - kăo mâi yòo têe nêe
that is not my bookนั่น ไม่ใช่ หนังสือ ของ ฉัน - nân mâi châi năng-sĕu kŏng chăn
do not enterห้ามเข้า - hâam kâo
where is he?เขา อยู่ ที่ไหน - kăo yòo têe năi
what is this?นี้ คือ อะไร - née keu à-rai
why are you sad?ทำไม คุณ ถึง เสียใจ - tam-mai kun tĕung sĭa jai
how do you want to pay?คุณ ต้องการจะ จ่าย อย่างไร - kun dtông-gaan-jà jàai yàang rai
can I come?ฉัน สามารถ มา ได้ ไหม - chăn săa-mâat maa dâi măi
is he sleeping?เขา นอนหลับ อยู่ หรือ - kăo non làp yòo rĕu
do you know me?คุณ รู้จัก ฉัน ไหม - kun róo jàk chăn măi
do you have my book?คุณ มี หนังสือ ของ ฉัน ไหม - kun mee năng-sĕu kŏng chăn măi
how big is it?มัน ใหญ่ แค่ไหน - man yài kâe năi
can I help you?ผม สามารถ ช่วย คุณ ได้ อย่างไร - pŏm săa-mâat chûay kun dâi yàang rai
can you help me?คุณ สามารถ ช่วย ฉัน ได้ อย่างไร - kun săa-mâat chûay chăn dâi yàang rai
do you speak English?คุณ พูด ภาษาอังกฤษ หรือเปล่า - kun pôot paa-săa ang-grìt rĕu bplào
how far is this?มัน ไกล แค่ไหน - man kâe năi
what time is it?ตอนนี้ กี่โมง - dton née gèe mohng
how much is this?อันนี้ เท่าไหร่ - an née tâo rài
what is your name?คุณ ชื่อ อะไร - kun chêu à-rai
where do you live?คุณ อาศัยอยู่ ที่ไหน - kun aa-săi yòo têe năi

Phrases and daily expressions have a very important role in Thai. Once you're done with Thai Phrases, you might want to check the rest of our Thai lessons here: Learn Thai. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Thai Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Thai

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.