Thai Adverbs

If you're trying to learn Thai Adverbs you will find some useful resources including a course about Adverbs of time place manner and frequency... to help you with your Thai grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Thai. Enjoy the rest of the lesson!

Thai Adverbs

Learning the Thai Adverbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Thai language. But first we need to know what the role of Adverbs is in the structure of the grammar in Thai.

Thai adverbs are part of speech. Generally they're words that modify any part of language other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives (including numbers), clauses, sentences and other adverbs. Here are some examples:

English AdverbsThai Adverbs
adverbsกริยาวิเศษณ์ - gà-rí-yaa wí-sàyt
I read a book sometimesฉัน อ่าน หนังสือ บาง ครั้ง - chăn àan năng-sĕu baang kráng
I will never smokeฉัน จะ ไม่ สูบบุหรี่ - chăn jà mâi sòop bù rèe
are you alone?อยู่ คนเดียว หรือเปล่า - yòo kon dieow rĕu bplào

Notice the structure of the Adverbs in Thai.

List of Adverbs in Thai

Below is a list of the Adverbs of time place manner and frequency in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English AdverbsThai Adverbs
adverbs of timeกริยาวิเศษณ์ เวลา - gà-rí-yaa wí-sàyt way-laa
yesterdayเมื่อวาน - mêua waan
todayวันนี้ - wan née
tomorrowวันพรุ่ง นี้ - wan prûng née
nowเดี๋ยวนี้ , ตอนนี้ - dĭeow née , dton née
thenเมื่อนั้น , ตอนนั้น , แล้วจึง - mêua nán , dton nán , láew jeung
laterต่อมา , หลังจากนั้น , ระยะหลัง - dtòr maa , lăng jàak nán , rá-yá lăng
tonightคืนนี้ - keun née
right nowตอนนี้ , ขณะนี้ - dton née , kà-nà née
last nightเมื่อคืน - mêua keun
this morningเช้านี้ - cháo née
next weekสัปดาห์ ถัด ไป , อาทิตย์ หน้า - sàp-daa tàt bpai , aa-tít nâa
alreadyแล้ว , เรียบร้อย แล้ว - láew , rîap rói láew
recentlyเมื่อไม่นานมานี้ - mêua mâi naan maa née
latelyเมื่อ เร็วๆ นี้ - mêua réo née
soonในไม่ช้า , เร็วๆ นี้ - nai mâi cháa , réo née
immediatelyในทันทีทันใด , เดี๋ยวนี้ , โดย ด่วย - nai tan tee tan dai , dĭeow née , doi duay
stillยังคง - yang kong
yetยัง - yang
agoมา แล้ว , แต่ก่อน - maa láew , dtàe gòn
adverbs of placeกริยาวิเศษณ์ ของ สถานที่ - gà-rí-yaa wí-sàyt kŏng sà-tăan têe
hereที่นี่ - têe nêe
thereที่นั่น - têe nân
over thereตรง นู่น , ที่นู่น - dtrong nôon , têe nôon
everywhereทุกที่ - túk têe
anywhereทุกแห่ง , ที่ไหน ก็ตาม - túk hàeng , têe năi gôr dtaam
nowhereไม่มี ที่ไหน เลย - mâi mee têe năi loie
homeบ้าน - bâan
awayออกห่าง , ไม่อยู่ - òk hàang , mâi yòo
outออก , ข้างนอก , พ้นสมัย - òk , kâang nôk , pón sà-măi
adverbs of mannerกริยาวิเศษณ์ ของ ลักษณะ - gà-rí-yaa wí-sàyt kŏng lák-sà-nà
veryมาก - mâak
quiteทีเดียว - tee dieow
prettyน่ารัก - nâa rák
reallyจริงๆ - jing
fastรวดเร็ว - rûat réo
wellดี - dee
hardหนัก , แข็ง - nàk , kăeng
quicklyอย่างรวดเร็ว - yàang rûat réo
slowlyช้า - cháa
carefullyรอบคอบ - rôp-kôp
hardlyแทบจะ ไม่ - tâep jà mâi
barelyเพิ่งจะ - pêung jà
mostlyส่วนใหญ่ - sùan yài
almostเกือบจะ - gèuap jà
absolutelyอย่าง แน่นอน - yàang nâe non
togetherด้วยกัน - dûay gan
aloneลำพัง - lam-pang
adverbs of frequencyกริยาวิเศษณ์ ความถี่ - gà-rí-yaa wí-sàyt kwaam tèe
alwaysเสมอ - sà-mĕr
frequentlyบ่อยๆ - bòi
usuallyมักจะ - mák jà
sometimesบางครั้ง - baang kráng
occasionallyบางครั้งบางคราว - baang kráng baang kraao
seldomไม่ค่อย จะ - mâi kôi jà
rarelyนานๆ - naan
neverไม่เคย - mâi koie

Adverbs of time place manner and frequency have a very important role in Thai. Once you're done with Thai Adverbs, you might want to check the rest of our Thai lessons here: Learn Thai. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Thai Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Thai

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.