Thai Quiz

This page contains a quiz in Thai related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Thai otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. dtôn mái sĕe kĭeow - ต้นไม้ สีเขียว
  bpen aa-kaa-rá-sŏong - เป็น อาคารสูง
  kon gàe mâak - คนแก่ มาก
  pêuan têe dee mâak - เพื่อน ที่ดี มาก

 3. Which one of the following means "square":

 4. wian - เวียน
  sèe lìam - สี่เหลี่ยม
  bpen rôop săam lìam , săam-sâo , săam mum - เป็น รูปสามเหลี่ยม , สามเส้า , สาม มุม
  wăan - หวาน
  léuk - ลึก

 5. Which one of the following means "red":

 6. sĕe kăao - สีขาว
  sĕe náam ngern - สีน้ำเงิน
  sĕe lĕuang - สีเหลือง
  sĕe daeng - สีแดง
  sĕe dam - สีดำ

 7. Which one of the following means "today":

 8. nai tan tee tan dai , dĭeow née , doi duay - ในทันทีทันใด , เดี๋ยวนี้ , โดย ด่วย
  mêua waan - เมื่อวาน
  wan prûng née - วันพรุ่ง นี้
  wan née - วันนี้
  láew , rîap rói láew - แล้ว , เรียบร้อย แล้ว

 9. How would you write "quickly"?

 10. cháa - ช้า
  yàang rûat réo - อย่างรวดเร็ว
  gèuap jà - เกือบจะ
  dûay gan - ด้วยกัน
  jing - จริงๆ

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. săam - สาม
  gâo - เก้า
  jèt - เจ็ด
  sìp hòk - สิบหก
  hòk - หก

 13. How would you write "green car"?

 14. têe jòt rót - ที่จอดรถ
  rót kŏng chăn - รถ ของ ฉัน
  rót săam kan - รถ สาม คัน
  rót sĕe kĭeow - รถ สีเขียว
  kâang nôk rót - ข้างนอก รถ

 15. What's "nose" in Thai?

 16. jà-mòok - จมูก
  bpàak - ปาก
  hŭa , sĕe-sà - หัว , ศรีษะ
  kor - คอ
  hŏo - หู

 17. How would you write "breakfast"?

 18. bplaa - ปลา
  néua mŏo - เนื้อ หมู
  kà-nŏm bpang - ขนมปัง
  kŏng wăan - ของหวาน
  aa-hăan - อาหาร

 19. How would you write "we speak"?

 20. kun pôot - คุณ พูด
  ter pôot - เธอ พูด
  chăn pôot - ฉัน พูด
  pûak rao pôot - พวกเรา พูด
  kăo pôot - เขา พูด

 21. How would you write "his chickens"?

 22. kăo mee kwaam sùk - เขา มีความสุข
  ter bpen à-may-rí-gan - เธอ เป็น อเมริกัน
  gài kŏng kăo - ไก่ ของ เขา
  lôok săao kŏng rao - ลูกสาว ของ เรา
  gài kŏng pûak kăo - ไก่ ของ พวกเขา

 23. How would you write "father"?

 24. pêe chaai - พี่ชาย
  bì-daa , pôr - บิดา , พ่อ
  dèk pôo chaai - เด็กผู้ชาย
  grà-ting - กระทิง
  lung , náa chaai - ลุง , น้าชาย

 25. How would you write "we speak"?

 26. chăn rák - ฉัน รัก
  chăn kĭan - ฉัน เขียน
  rao jà yím - เรา จะ ยิ้ม
  chăn jà hâi - ฉัน จะ ให้
  rao pôot - เรา พูด

 27. How would you write "they became happy"?

 28. pûak kăo hăai bpai yàang rûat réo - พวกเขา หายไป อย่างรวดเร็ว
  pûak kăo jà bin prûng née - พวกเขา จะ บิน พรุ่งนี้
  pûak kăo tam gaan àan dtòr bpai - พวกเขา ทำ การอ่าน ต่อไป
  pûak kăo glaai bpen kwaam sùk - พวกเขา กลายเป็น ความสุข
  chăn săa-mâat fang sìng nán dâi - ฉัน สามารถ ฟัง สิ่ง นั้น ได้

 29. How would you write "inside the house"?

 30. paai nai bâan - ภายในบ้าน
  nôk rót - นอก รถ
  dtâi dtó - ใต้โต๊ะ
  gòn prá aa-tít dtòk din - ก่อน พระอาทิตย์ตกดิน
  mâi gìeow gàp kăo - ไม่เกี่ยว กับ เขา

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. hâam kâo - ห้ามเข้า
  kăo mâi yòo têe nêe - เขา ไม่อยู่ ที่นี่
  chăn mâi kàp - ฉัน ไม่ ขับ
  kăo mâi pôot - เขา ไม่ พูด
  rao mâi kĭan - เรา ไม่ เขียน

 33. How would you write "how much is this?"

 34. kăo yòo têe năi - เขา อยู่ ที่ไหน
  née keu à-rai - นี้ คือ อะไร
  man yài kâe năi - มัน ใหญ่ แค่ไหน
  man kâe năi - มัน ไกล แค่ไหน
  an née tâo rài - อันนี้ เท่าไหร่

 35. How would you write "raining"?

 36. rón - ร้อน
  hì-má dtòk - หิมะ ตก
  dàet jàt - แดดจัด
  fŏn dtòk - ฝนตก
  năao - หนาว

 37. How would you write "aunt"?

 38. yaai , yâa - ยาย , ย่า
  lôok săao - ลูกสาว
  náa săao , bpâa ngor - น้าสาว , ป้า ง
  pá-yaa-baan - พยาบาล
  pan-rá-yaa - ภรรยา

 39. How would you write "congratulations"?

 40. laa gòn - ลาก่อน
  kŏr sà-daeng kwaam yin dee - ขอแสดงความยินดี
  kŏr sà-daeng kwaam sĭa jai - ขอ แสดง ความเสียใจ
  jing - จริงๆ
  sà-wàt-dee - สวัสดี

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.