Thai Adjectives

If you're trying to learn Thai Adjectives you will find some useful resources including a course about Adjectives, Colors, Shapes, Sizes... to help you with your Thai grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Thai. Enjoy the rest of the lesson!

Thai Adjectives

Learning the Thai Adjectives is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Thai language. But first we need to know what the role of Adjectives is in the structure of the grammar in Thai.

Thai Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence. Here are some examples:

English AdjectivesThai Adjectives
adjectivesคำคุณศัพท์ - kam kun-ná-sàp
a green treeต้นไม้ สีเขียว - dtôn mái sĕe kĭeow
a tall buildingเป็น อาคารสูง - bpen aa-kaa-rá-sŏong
a very old manคนแก่ มาก - kon gàe mâak
the old red houseบ้าน เก่า สีแดง - bâan gào sĕe daeng
a very nice friendเพื่อน ที่ดี มาก - pêuan têe dee mâak

Notice the structure of the Adjectives in Thai.

List of Adjectives in Thai

Below is a list of the Adjectives, Colors, Shapes, Sizes in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English AdjectivesThai Adjectives
colorsสี - sĕe
blackสีดำ - sĕe dam
blueสีน้ำเงิน - sĕe náam ngern
brownสีน้ำตาล - sĕe náam dtaan
grayสีเทา - sĕe tao
greenสีเขียว - sĕe kĭeow
orangeสีส้ม - sĕe sôm
purpleสีม่วง - sĕe mûang
redสีแดง - sĕe daeng
whiteสีขาว - sĕe kăao
yellowสีเหลือง - sĕe lĕuang
sizesขนาด - kà-nàat
bigใหญ่ - yài
deepลึก - léuk
longยาว - yaao
narrowแคบ - kâep
shortสั้น - sân
smallเล็ก - lék
tallสูง - sŏong
thickหนา - năa
thinบาง - baang
wideกว้าง - gwâang
shapesรูปทรง - rôop song
circularเวียน - wian
straightตรง - dtrong
squareสี่เหลี่ยม - sèe lìam
triangularเป็น รูปสามเหลี่ยม , สามเส้า , สาม มุม - bpen rôop săam lìam , săam-sâo , săam mum
tastesรสชาติ - rót châat
bitterขม - kŏm
freshสด - sòt
saltyเค็ม - kem
sourเปรี้ยว - bprîeow
spicyเผ็ด - pèt
sweetหวาน - wăan
qualitiesคุณสมบัติ - kun-ná-sŏm-bàt
badเลว - leo
cleanสะอาด - sà-àat
darkมืด - mêut
difficultยาก - yâak
dirtyสกปรก - sòk-gà-bpròk
dryแห้ง - hâeng
easyง่าย - ngâai
emptyว่างเปล่า - wâang bplào
expensiveแพง - paeng
fastเร็ว - réo
foreignต่างประเทศ - dtàang bprà-tâyt
fullเต็ม - dtem
goodดี - dee
hardหนัก - nàk
heavyหนัก - nàk
inexpensiveไม่ แพง - mâi paeng
lightเบา - bao
localใน ประเทศ , ท้องถิ่น - nai bprà-tâyt , tóng tìn
newใหม่ - mài
noisyระเบ็ง , เสียงดัง , หนวก หู , จอแจ - rá-beng , sĭang dang , nùak hŏo , jor-jae
oldเก่า - gào
powerfulมีประสิทธิภาพ - mee bprà-sìt-tí-pâap
quietเงียบสงบ - ngîap sà-ngòp
correctถูกต้อง - tòok dtông
slowช้า - cháa
softอ่อน , นิ่ม - òn , nîm
veryมาก - mâak
weakอ่อน ม · ไม่แข็งแรง - òn mor · mâi kăeng raeng
wetเปียก - bpìak
wrongผิด - pìt
youngหนุ่มสาว - nùm săao
quantitiesปริมาณ - bpà-rí-maan
fewสองสาม - sŏng săam
littleน้อย - nói
manyหลาย - lăai
muchมาก - mâak
partส่วนหนึ่ง , บางส่วน - sùan nèung , baang sùan
someบาง จำนวน , บาง อย่าง , พอ ประมาณ , บางส่วน - baang jam-nuan , baang yàang , por bprà-maan , baang sùan
a fewนิดๆหน่อยๆ , นิด เดียว - nít nòi , nít dieow
wholeทั้งหมด - táng mòt

Adjectives, Colors, Shapes, Sizes have a very important role in Thai. Once you're done with Thai Adjectives, you might want to check the rest of our Thai lessons here: Learn Thai. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Thai Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Thai

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.