Azerbaijani Verbs

If you're trying to learn Azerbaijani Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Azerbaijani grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Azerbaijani. Enjoy the rest of the lesson!

Azerbaijani Verbs

Learning the Azerbaijani Verbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Azerbaijani language. But first we need to know what the role of Verbs is in the structure of the grammar in Azerbaijani.

Azerbaijani verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object.

Grammar Tips:

-       Present Tense

 

In Azeri, verbs take the following endings to form the present tense:

Verbs change according to possession and tenses.

Verbs take –ır, ir, ur, ür endings to form present tense: baxmaq (to watch) (-maq and mək is “to” in engilsh) – baxır, gülmək (to smile) – gülür, əylənmək (to entertain) - əylənir and so on.

 

Mən(I) –am, -əm, sən(you) –sən, -san, O(he/she) takes no endings, biz (we) –ıq, -ik, -uq, -ük, siz(you – in plural) –sınız, siniz, sunuz, sünüz, onlar(they) -lar, –lər. Example:

 

Mən bax-ır-am, mən gül-ür-əm,

Sən bax-ır-san, sən gül-ür-sən

O bax-ır, O gül-ür

Biz bax-ır-ıq, Biz gül-ür-ük

Siz bax-ır-sınız, Siz gül-ür-sünüz

Onlar bax-ır-lar, Onlar gül-ür-lər

(verb+present tense endings+possession endings)

 

Some of the endings have 4 versions and those depend on the last vowel of the word, if it is bold vowel then the word will take bold endings (i.e. ır, ur, sınız, sunuz and so on.) otherwise thins endings.


Here are some examples:

English VerbsAzerbaijani Verbs
VerbsFellər
PastKeçmiş
I spokeMən danışdım
I wroteMən yazdım
I droveMən maşın sürdüm
I lovedMən sevdim
I gaveMən verdim
I smiledMən gülümsədim
I tookMən götürdüm
he spokeO danışdı
he wroteO yazdı
he droveO maşın sürdü
he lovedO sevdi
he gaveO verdi
he smiledO gülümsədi
he tookO götürdü
we spokebiz danışdıq
we wrotebiz yazdıq
we drovebiz maşın sürdük
we lovedbiz sevdik
we gavebiz verdik
we smiledbiz gülümsədik
we tookbiz götürdük
FutureGələcək
I will speakMən danışacağam
I will writeMən yazacağam
I will driveMən maşın sürəcəyəm
I will loveMən sevəcəyəm
I will giveMən verəcəyəm
I will smileMən gülümsəyəcəyəm
I will takeMən götürəcəyəm
he will speako danışacaq
he will writeo yazacaq
he will driveo maşın sürəcək
he will loveo sevəcək
he will giveo verəcək
he will smileo gülümsəyəcək
he will takeo götürəcək
we will speakbiz danışacağıq
we will writebiz yazacağıq
we will drivebiz maşın sürəcəyik
we will lovebiz sevəcəyik
we will givebiz verəcəyik
we will smilebiz gülümsəyəcəyik
we will takebiz götürəcəyik
PresentIndiki
I speakMən danışıram
I writeMən yazıram
I driveMən maşın sürürəm
I loveMən sevirəm
I giveMən verirəm
I smileMən gülümsəyirəm
I takeMən götürürəm
he speakso danışır
he writeso yazır
he driveso maşın sürür
he loveso sevir
he giveso verir
he smileso gülümsəyir
he takeso götürür
we speakbiz danışırıq
we writebiz yazırıq
we drivebiz maşın sürürük
we lovebiz sevirik
we givebiz veririk
we smilebiz gülümsəyirik
we takebiz götürürük

Notice the structure of the Verbs in Azerbaijani.

List of Verbs in Azerbaijani

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Azerbaijani placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Azerbaijani vocabulary.

English VerbsAzerbaijani Verbs
I can accept thatMən qəbul edə bilərəm ki,
she added itO, bunu əlavə etdi
we admit itBiz bunu etiraf edirik
they advised himOnlar ona məsləhət verdilər
I can agree with thatMən bununla razılaşa bilərəm
she allows itO, buna imkan verir
we announce itBiz bunu elan edirik
I can apologizeMən üzr istəyə bilərəm
she appears todayO, bu gün gəlib çıxır
they arranged thatOnlar bunu təşkil etdilər
I can arrive tomorrowMən sabah gəlib çıxa bilərəm
she can ask himO, ondan soruşa bilər
she attaches thatO, əlavə edir ki
we attack themBiz onlara hücum edirik
they avoid herOnlar ondan qaçınırlar
I can bake itMən bunu bişirə bilərəm
she is like himO da onun kimidir
we beat itBiz buna qalib gəlirik
they became happyonlar xoşbəxt oldu
I can begin thatMən bununla başlaya bilərəm ki,
we borrowed moneyBiz borc aldıq
they breathe airOnlar hava ilə nəfəs alır
I can bring itMən bunu gətirə bilərəm
I can build thatMən onu tikə bilərəm
she buys foodO, ərzaq alır
we calculate itBiz bunu hesablayırıq
they carry itOnlar bunu daşıyırlar
they don't cheatOnlar aldatmır
she chooses himO, onu seçdi
we close itBiz bunu bağlayırıq
he comes hereO, buraya gəlir
I can compare thatMən müqayisə edə bilərəm ki,
she competes with meO, mənimlə rəqabət aparır
we complain about itBiz bu barədə şikayət edirik
they continued readingOnlar oxumağa davam etdilər
he cried about thatO, bununla bağlı ağladı
I can decide nowMən indi qərar verə bilərəm
she described it to meO, bunu mənə təsvir etdi
we disagree about itBiz bununla razılaşmırıq
they disappeared quicklyOnlar tez bir zamanda yoxa çıxdılar
I discovered thatMən aşkar etdim ki,
she dislikes thatBu, onun xoşuna gəlmir
we do itBiz bunu edirik
they dream about itOnlar bunu arzu edirlər (or) onlar bunu yuxuda görürlər
I earnedMən qazandım
he eats a lotO çox yeyir
we enjoyed thatBiz ondan həzz aldıq
they entered hereOnlar buraya daxil oldular
he escaped thatO, bundan canını qurtardı
I can explain thatMən bunu izah edə bilərəm
she feels that tooO, da bunu hiss edir
we fled from thereBiz oradan qaçdıq
they will fly tomorrowOnlar sabah uçurlar
I can follow youMən səni izləyə bilərəm (or) arxanca gələ bilərəm
she forgot meO məni unutdu
we forgive himBiz onu bağışladıq
I can give her thatMən bunu ona verə bilərəm
she goes thereO, oraya gedir
we greeted themBiz onları salamladıq
I hate thatMən buna nifrət edirəm
I can hear itMən bunu eşidə bilirəm
she imagine thatO, bunu təsəvvür edir
we invited themBiz onları dəvət etdik
I know himMən onu tanıyıram
she learned itO, bunu öyrəndi
we leave nowBiz indi gedirik
they lied about himOnlar onun haqqında yalan söylədilər
I can listen to thatMən ona qulaq asa bilərəm
she lost thatO, onu itirdi
we made it yesterdayBiz bunu dünən etdik
they met himOnlar onunla görüşdülər (or) onu qarşıladılar
I misspell thatMən onu səhv yazıram
I always prayMən həmişə dua edirəm
she prefers thatO, buna üstünlük verir
we protected themBiz onları müraciət etdik
they will punish herOnları onu cəzalandıracaq
I can put it thereMən bunu oraya qoya bilərəm
she will read itSiz onu oxuyacaqsınız
we received thatBiz onu aldıq
they refuse to talkOnlar danışmaqdan imtina edir
I remember thatMən onu xatırlayıram
she repeats thatO, onu təkrar edir
we see itBiz onu görürük
they sell itOnlar onu satır
I sent that yesterdayMən onu dünən göndərdim
he shaved his beardO, saqqalını qırxdı
it shrunk quicklyO, tez büzüşdü
we will sing itBiz bunu oxuyacağıq
they sat thereOnlar orada oturmuşdular
I can speak itMən bunu danışa bilərəm
she spends moneyO, pul xərcləyir
we suffered from thatBiz ondan əziyyət çəkdik
they suggest thatOnlar bunu təklif edirlər (or) onlar təklif edirlər ki,
I surprised himMən onu təəcübləndirdim
she took thatO, onu götürdü
we teach itBiz bunu öyrədirik
they told usOnlar bizə dedilər
she thanked himO, ona təşəkkür etdi
I can think about itMən bu barədə düşünə bilərəm
she threw itO, onu atdı
we understand thatBiz onu başa düşürük (or) Biz başa düşürük ki,
they want thatOnlar onu istəyir (or) Onlar istəyirlər ki,
I can wear itMən bunu geyinə bilərəm
she writes thatO yazır ki
we talk about itBiz bu barədə danışırıq
they have itOnlarda bu var
I watched itMən ona baxdım
I will talk about itMən bu barədə danışacağam
he bought that yesterdayO, onu dünən aldı
we finished itBiz bunu tamamladıq

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Azerbaijani. Once you're done with the Azeri Verbs, you might want to check the rest of our Azerbaijani lessons here: Learn Azerbaijani. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Azeri Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Azeri

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.