Welsh Verbs

If you're trying to learn Welsh Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Welsh grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Welsh. Enjoy the rest of the lesson!

Welsh Verbs

Learning the Welsh Verbs displayed below is vital to the language. Welsh verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object.

Grammar Tips:

-       Present Tense

In Welsh, verbs take the following endings to form the present tense:

-af, -i, -aiff, -wn, -wch, -an

After these terminations are added forms of the personal pronoun. For example:

canaf i = I sing; cani di = you sing; canaiff e/hi = he/she sings; canwn ni = we sing; canwch chi = you (plural) sing; canan nhw = they sing.

*** Please note that we almost always use the long forms of the verb for the Present Tense. For example:

Rydw i’n canu = I sing/I’m singing; rwyt ti’n canu = you’re singing; mae e’n/hi’n canu = he/she is singing; rydyn ni’n canu = we’re singing; rydych chi’n canu = you (plural) are singing; maen nhw’n canu = they’re singing.

 

-       Past Tense

In Welsh as well as in English the simple past tense (pretorite) is used to describe past events. The endings for the past tense verbs are:

-ais i; -aist ti; -odd e/hi; -on ni; -och chi; -on nhw. For example:

Gwelais i = I saw; gwelaist ti = you saw; gwelodd e/hi = he/she saw; gwelson ni = we saw; gwelsoch chi = you (plural) saw; gwelson nhw = they saw.

Please note the insertion of the ‘s‘ in the plural forms – one of the anomalies of th Welsh language.

Please note that there is no definite rule to find the stem in Welsh. Sometimes it’s the whole verb-noun (for example ‚‘edrych‘ = to look and  edrychais i = I looked). Sometimes you drop the last syllable (for example, cerdded = to walk and cerddais i = I walked. You just have to learn each stem as it comes up.

-       Future Tense

To form the future in Welsh it’s very easy, just use the Present Tense terminations or (as is now commonly the case) use the long forms of the verb. For example:

Bydda i’n mynd = I’ll go ; byddi di’n mynd = you’ll go ; bydd e’n/hi’n mynd = he/she’ll go ; byddwn ni’n mynd = we’ll go ; byddwch chi’n mynd = you (plural) will go ; byddan nhw’n mynd = they’ll go.

This means that you don’t have to worry about the stem of a verb.


Here are some examples:

English VerbsWelsh Verbs
VerbsBerfau
PastGorffennol
I spokeYr wyf yn siarad
I wroteYr wyf yn ysgrifennu
I droveYr wyf yn gyrru
I lovedYr wyf yn caru
I gaveRhoddais
I smiledYr wyf yn Gwenodd
I tookCymerais
he spokesiaradodd
he wroteysgrifennodd
he drovegyrrodd
he lovedcarai
he gaveroddodd
he smiledef Gwenodd
he tookgymerodd
we spokerydym yn siarad
we wroterydym yn ysgrifennu
we droverydym yn gyrru
we lovedydym yn caru
we gaverydym yn rhoi
we smiledGwenodd yr ydym
we tookrydym yn cymryd
FutureYn y Dyfodol
I will speakByddaf yn siarad
I will writeByddaf yn ysgrifennu
I will driveByddaf yn gyrru
I will loveCaraf
I will giveByddaf yn rhoi
I will smileByddaf yn gwenu
I will takeByddaf yn cymryd
he will speakfydd yn siarad
he will writebydd yn ysgrifennu
he will drivefydd yn gyrru
he will lovebydd yn caru
he will givebydd yn rhoi
he will smileef fydd yn gwenu
he will takebydd yn cymryd
we will speakbyddwn yn siarad
we will writebyddwn yn ysgrifennu
we will drivebyddwn yn gyrru
we will loveBydd ein bodd
we will givebyddwn yn rhoi
we will smilebyddwn yn gwenu
we will takebyddwn yn cymryd
PresentPresennol
I speakYr wyf yn siarad
I writeYr wyf yn ysgrifennu
I driveYr wyf yn gyrru
I loveRwyf wrth fy modd
I giveRwy'n rhoi
I smileYr wyf yn gwenu
I takeYr wyf yn cymryd
he speaksef yn siarad
he writesei ysgrifennu
he drivesmae'n ei yrru
he loveswrth ei fodd yn
he givesei fod yn rhoi
he smilesmae'n gwenu
he takesmae'n cymryd
we speakydym yn siarad
we writebyddwn yn ysgrifennu
we driveyr ydym yn gyrru
we lovewrth ein bodd
we giverydym yn rhoi
we smilerydym yn gwenu
we takerydym yn cymryd

Notice the structure of the Verbs in Welsh.

List of Verbs in Welsh

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Welsh placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Welsh vocabulary.

English VerbsWelsh Verbs
I can accept thatGall wyf yn derbyn y
she added itychwanegol y mae hi
we admit itrydym yn cyfaddef ei fod
they advised himmaent yn ei gynghori
I can agree with thatGall yr wyf yn cytuno â hynny
she allows ithi yn caniatáu iddo
we announce itydym yn ei gyhoeddi
I can apologizeGall Ymddiheuraf
she appears todaymae hi'n ymddangos heddiw
they arranged thatmaent yn trefnu bod
I can arrive tomorrowGallaf yfory yn cyrraedd
she can ask himGall hi yn gofyn iddo
she attaches thatei roi ar y
we attack themyn ymosod ar eu
they avoid hermaent yn ei osgoi
I can bake itgallaf ei bobi
she is like himei bod yn debyg iddo ef
we beat itrydym yn ei guro
they became happyiddynt ddod yn hapus
I can begin thatallaf ddechrau y
we borrowed moneyrydym yn benthyg arian
they breathe airmaent yn anadlu aer
I can bring itallaf ei
I can build thatgallu adeiladu y
she buys foodyn prynu'r bwyd
we calculate itrydym yn cyfrifo yn
they carry itmaent yn ei gario
they don't cheatnid ydynt yn twyllo
she chooses himmae'n dewis ef
we close itrydym yn ei gau
he comes heremae'n dod yma
I can compare thatgallaf gymharu hynny
she competes with meyn cystadlu gyda mi
we complain about itrydym yn cwyno yn ei gylch
they continued readingeu bod yn parhau yn darllen
he cried about thatefe a lefodd am hynny
I can decide nowgallaf benderfynu yn awr
she described it to medywedodd ei bod i mi
we disagree about itrydym yn anghytuno yn ei gylch
they disappeared quicklymaent yn diflannu yn gyflym
I discovered thatYr wyf yn darganfod bod
she dislikes thatei chas bethau y
we do itydym yn ei wneud
they dream about itmaent yn breuddwydio am ei
I earnedYr wyf yn ennill
he eats a lotyn bwyta llawer
we enjoyed thatrydym yn mwynhau bod
they entered heremaent yn rhoi yma
he escaped thatdihangodd y
I can explain thatallaf egluro bod
she feels that tooyn teimlo bod yn rhy
we fled from thererydym yn ffoi oddi yno
they will fly tomorrowfyddant yn hedfan yfory
I can follow youGallaf ddilyn eich
she forgot mehi wedi anghofio fy
we forgive himni wedi maddau iddo
I can give her thatgallaf ei roi iddi fod
she goes thereyn mynd yno
we greeted themyr ydym yn eu cyfarch
I hate thatRwy'n casáu bod
I can hear itGallaf glywed yn
she imagine thatdychmygu hi
we invited themrydym yn eu gwahodd
I know himYr wyf yn gwybod iddo
she learned ithi ei ddysgu
we leave nowydym yn gadael yn awr
they lied about himmaent yn dweud celwydd amdano
I can listen to thatgallaf wrando ar y
she lost thatcollodd y
we made it yesterdayrydym yn ei wneud yn ddoe
they met himmaent yn cwrdd ag ef
I misspell thatYr wyf yn misspell y
I always prayYr wyf bob amser yn gweddïo
she prefers thatmae'n well gan y
we protected themrydym yn eu diogelu
they will punish herbyddant yn ei gosbi
I can put it theregallaf ei roi yno
she will read itbydd yn ei ddarllen
we received thatrydym yn cael y
they refuse to talkeu bod yn gwrthod siarad
I remember thatYr wyf yn cofio bod
she repeats thatyn ailadrodd y
we see itydym yn ei weld
they sell itmaent yn ei werthu
I sent that yesterdayYr wyf yn anfon y ddoe
he shaved his beardiddo eillio ei farf
it shrunk quicklyyn crebachu yn gyflym
we will sing itbyddwn yn canu yn
they sat thereyn eistedd yno
I can speak itGallaf siarad
she spends moneyhi yn gwario arian
we suffered from thatrydym yn dioddef o hynny
they suggest thatmaent yn awgrymu bod
I surprised himYr wyf yn synnu ef
she took thathi a wnaeth y
we teach itrydym yn dysgu yn
they told usmaent yn ei ddweud wrthym
she thanked himdiolchodd iddo
I can think about itGall yr wyf yn meddwl am y peth
she threw itei daflu
we understand thatrydym yn deall bod
they want thatyn dymuno hynny
I can wear itGall yr wyf yn ei wisgo
she writes thatmae hi'n ysgrifennu a
we talk about itydym yn sôn am ei
they have itmaent wedi ei
I watched itYr wyf yn ei wylio
I will talk about itBydd yn siarad am y peth
he bought that yesterdayprynodd y ddoe
we finished itrydym yn ei orffen

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Welsh. Once you're done with Welsh Verbs, you might want to check the rest of our Welsh lessons here: Learn Welsh. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Welsh Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Welsh

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.