Marathi Quiz

This page contains a quiz in Marathi related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Marathi otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. यक हिरवो झाड
  यक उंच इमारत
  यक अतिशय mहातारा मनुषय
  यक चांगला मिञा

 3. Which one of the following means "square":

 4. गाोल
  चाैरस
  ीञाकाोणी
  गाोड
  खाोल

 5. Which one of the following means "red":

 6. पांढरा
  निळा
  पिवळा
  लाल
  काळा

 7. Which one of the following means "today":

 8. ताबडताोब
  काल
  उघा
  अाज
  अाधीच

 9. How would you write "quickly"?

 10. सावकाश
  tवरोनो
  जवळजवळ
  यकञा
  खराोखर

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. तीन
  नउु
  सात
  साोळा
  सहा

 13. How would you write "green car"?

 14. माोटरगेरोज
  माझी गाडी
  तीन गाडËा
  हिरवी गाडी
  गाडीछया बाहोर

 15. What's "nose" in Marathi?

 16. खांदा
  मान
  #NAME?
  नाक
  कान

 17. How would you write "breakfast"?

 18. फळ
  कछची काोशिंबीर
  nयाहारी
  राञाीचो जोवण
  मांस

 19. How would you write "we speak"?

 20. तू बाोलताोस
  ती बाोलतो
  मी बाोलताो
  अाmही/अापण बाोलताो
  ताो बाोलताो

 21. How would you write "his chickens"?

 22. ताो अानंदी अाहो
  ती अमोरिकन अाहो
  tयाछया काोंबडËा
  अामची मुलगी
  tयांछया कांोबडËा

 23. How would you write "father"?

 24. भाउु
  वडील
  मुलगा
  बैल
  काका / मामा

 25. How would you write "we speak"?

 26. मी प`ोम कोलो
  मी लिहिलो
  अाmही हसू
  मी दोइँन
  अाmही बाोलताो

 27. How would you write "they became happy"?

 28. तो tवरित अदृSय झालो
  तो उघा विमानानो जातील
  tयांनी वाचन चालू ठोवलो
  तो अानंदी झालो
  मी तो योकू शकताो

 29. How would you write "inside the house"?

 30. घरात
  गाडीछया बाहोर
  टोबलाखाली
  सूयाँsतापूवीँ
  tयाछयाशिवाय

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. अात योउु नकाो
  ताो इथो नाही
  मी गाडी चालवत नाही
  ताो बाोलत नाही
  अाmही लिहीत नाही

 33. How would you write "how much is this?"

 34. ताो कुठो अाहो?
  हो काय अाहो?
  तो किती माोठो अाहो?
  हो किती दूर अाहो?
  हो कोवढËाचो अाहो?

 35. How would you write "raining"?

 36. गरम
  बफँ पडत अाहो
  सूयँप`काशित
  पाउुस पडत अाहो
  थंड

 37. How would you write "aunt"?

 38. अाजी
  मुलगी
  अाtया, मावशी, काकू, मामी
  नसँ, परिचारिका
  पtनी, बायकाो

 39. How would you write "congratulations"?

 40. अछछा
  अभिनंदन
  खोद अाहो
  खराोखर
  नमsकार

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.