Albanian Verbs

If you're trying to learn Albanian Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Albanian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Albanian. Enjoy the rest of the lesson!

Albanian Verbs

Learning the Albanian Verbs displayed below is vital to the language. Albanian verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object.

Grammar Tips:

Verbs Lessons

Present Tense

In Albanian, verbs take the following endings to form the present tense:

j , n, n - jmë, ni, jnë Example:

Example: to play - luaj

Singular              Plural

Unë lua-j           Ne lua-jmë

Ti lua-n             Ju lua-ni

Ai/ajo lua-n       Ata/ato lua-jnë

These endings can help you a lot, because with them you can conjugate most of verbs into the present tense, you only need the rrënja of the verb, for example the stem of (luaj: to play) is (lua-j).

Past Tense

In Albanian as well as in English the simple past tense (imperfect) is used to describe past events. The endings for the past tense verbs are:

j-ta, j-te, j-ti, j-ti  - j-tëm, j-tët, j-tën. Example :

Luaj                                                       To work-punoj(from "punë")

Unë luaj-ta       Ne luaj-tëm               Unë puno-va

Ti luaj-te           Ju luaj-tët                  Ti puno-ve

Ai/ajo luaj-ti     Ata/ato luaj-tën.        Ai/ajo puno-i

Note:

Well, in Albanian verbs is different from English, perhaps and from Spanish, so as you see in the given above verbs! We have more rules, and that different form each verb.

So just take any regular verb stem and add it to the endings above, for example our previous verb spielen (to play), its stem is “spiel”, plus the endings above becomes unë luaj-ta (I platyed).

Future Tense

To form the future in Albanian it’s very easy, just use the whole infinitive verb plus these following ending:

This is very similar to the future tense of English. It is formed by putting 'do të' (or less formally simply 'do') before a verb

Example:

unë do të shko-j, ti do të shko-sh, ai/ajo do të shko-n, ne do të shko-jmë, ju do të shko-ni, ata/ato do të shko-jnë,


Conjugation of 'jam' in the 'e ardhme'(future tense).

English       

Albanian       

I shall be

unë do të jem

you will be

ti do të jesh

he/she will be

ai/ajo do të jetë

we shall be

ne do të jemi

you will be

ju do të jeni

they will be

ata/ato do të jenë

Conjugation of 'kam' in the 'e ardhme' (future tense).

English       

Albanian       

I shall have

unë do të kem

you will have

ti do të kesh

he/she will have

ai/ajo do të ketë

we shall have

ne do të kemi

you will have

ju do të keni

they will have

ata/ato do të kenë

This means that you don’t have to worry about the stem of a verb, just take it as an infinitive and add the above future endings to it.


Here are some examples:

English VerbsAlbanian Verbs
VerbsFoljet
PastKoha e Kryer e Thjeshtë
I spokeunë fola
I wroteunë shkruajta;
I droveunë ngava (makinën)
I lovedunë dashurova
I gaveunë dhashë
I smiledunë buzëqesha
I tookunë mora
he spokeai foli
he wroteai shkroi
he droveai ngau (makinën)
he lovedai dashuroi
he gaveai dha
he smiledai buzëqeshi
he tookai mori
we spokene folëm
we wrotene shkruam
we drovene ngamë (makinën)
we lovedne dashuruam
we gavene dhamë
we smiledne buzëqeshëm
we tookne morëm
FutureKoha e Ardhme
I will speakUnë do të flas
I will writeUnë do të shkruaj
I will driveunë do të ngas (makinën)
I will loveUnë do të dua
I will giveUnë do të jap
I will smileunë do të buzëqesh
I will takeunë do të marr
he will speakai do të flasë
he will writeai do të shkruajë
he will driveai do të ngasë (makinën)
he will loveai do të dashurojë/ do të dojë
he will giveai do të japë
he will smileai do të buzëqeshë
he will takeai do të marrë
we will speakne do të flasim
we will writene do të shkruajmë
we will drivene do të ngasim (makinën)
we will lovene do të dashurojmë
we will givene do të japim
we will smilene do të buzëqeshim
we will takene do të marrim
PresentKoha e Tashme
I speakFlas
I writeunë shkruaj
I driveunë ngas (makinën)
I loveunë dua
I giveunë jap
I smileunë buzëqesh
I takeunë marr
he speaksai flet
he writesai shkruan
he drivesai nget (makinën)
he lovesai do; ai dashuron
he givesai jep
he smilesai buzëqesh
he takesai merr
we speakne flasim
we writene shkruajmë
we drivene ngasim (makinën)
we lovene duam
we givene japim
we smilene buzëqeshim
we takene marrim

Notice the structure of the Verbs in Albanian.

List of Verbs in Albanian

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Albanian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Albanian vocabulary.

English VerbsAlbanian Verbs
I can accept thatUnë mund të pranoj se
she added itajo shtoi se
we admit itne e pranojmë këtë
they advised himata e këshilluan atë
I can agree with thatunë mund të bie dakord me të
she allows itajo e lejon atë
we announce itne e bëjmë të ditur
I can apologizeUnë mund të kërkoj falje
she appears todayajo paraqitet sot
they arranged thatata bënë plan që…
I can arrive tomorrowunë mund të arrij / mbërrij nesër
she can ask himajo mun ta pyesë atë
she attaches thatajo e bashkangjit
we attack themne i sulmojmë ata/ato
they avoid herata/ato i shmangen asaj
I can bake itunë mund ta pjek atë
she is like himajo i ngjet atij
we beat itne e rrahim / ne e përzjejmë
they became happyata u bënë të lumtur/ ata u lumturuan
I can begin thatunë mund ta filloj atë
we borrowed moneyne morrëm lek borxh
they breathe airata marrin ajër
I can bring itunë mund ta sjell atë
I can build thatunë mund ta ndërtoj atë
she buys foodajo ble ushqime
we calculate itne e llogarisim atë
they carry itata e mbajnë/trasportojnë atë
they don't cheatata nuk mashtrojnë
she chooses himajo zgjedh atë
we close itne e mbyllim atë
he comes hereai vjen këtu
I can compare thatunë mund ta krahasoj
she competes with meajo konkuron me mua
we complain about itne ankohemi për të
they continued readingata/ato vazhduan leximin
he cried about thatai qau për të
I can decide nowunë mund të vendos tani
she described it to meajo ma pershkroi atë
we disagree about it(ne) nuk jemi dakord për këtë gjë
they disappeared quicklyata/ato u zhdukën menjëherë
I discovered thatunë zbulova se...
she dislikes thatasaj nuk i pëlqen që...
we do itne e bëjmë atë
they dream about itata ëndërrojnë për të
I earnedKam fituar
he eats a lotai ha shumë
we enjoyed thatne u kënaqëm që/me të/ për të…
they entered hereata hynë këtu
he escaped thatai u arratis prej atje
I can explain thatunë mund të spjegoj se...
she feels that tooedhe ajo e ndjen atë
we fled from therene u zhdukëm prej atje
they will fly tomorrow"ata/ato do të fluturojnë /do të ikin me avion nesër."
I can follow you"unë mund të të ndjek (singl.)/ unë mund tju ndjek (pl.)"
she forgot meajo më harroi (mua)
we forgive himne e falim atë (masc.)
I can give her thatunë mund tia jap asaj atë
she goes thereajo shkon atje
we greeted themne i përshëndetëm ata/ato.
I hate that e kam zët atë gjë
I can hear itunë mund ta dëgjoj (atë)
she imagine thatajo e imagjonon atë
we invited themne i ftuam ata/ato
I know himunë e njoh atë (misc.)
she learned itajo e mësoi atë
we leave nowne ikim tani; ne nisemi tani
they lied about himata gënjyen per të
I can listen to thatunë mund ta dëgjoj (atë)
she lost thatajo e humbi (atë)
we made it yesterdayne e bëmë (atë ) dje
they met himata e takuan atë (masc.)
I misspell thatunë nuk e shkruaj drejt atë
I always prayunë falem gjithmonë
she prefers thatajo preferon që
we protected themne i mbrojtëm ata/ato
they will punish herata do ta ndëshkojnë atë
I can put it thereunë mund ta ve/vendos atë atje
she will read itajo do ta lexojë atë
we received thatne e morrem atë
they refuse to talkata refuzojnë të flasin
I remember thatMbaj mend se
she repeats thatajo e përsërit se
we see itne e shohim atë
they sell itata e shesin atë
I sent that yesterdayunë e dërgova (atë) dje
he shaved his beardai e ruajti mjekren (e tij)
it shrunk quicklyu zvogëlua menjëherë
we will sing itne do ta këndojmë atë
they sat thereata u ulën aty
I can speak itunë mund ta them atë
she spends moneyajo shpenzon para
we suffered from thatne vuajtëm prej saj
they suggest thatata sugjerojnë se
I surprised himunë e habita atë
she took thatajo e mori atë
we teach itne e mësojmë atë
they told usata na thanë
she thanked himajo e falenderoi atë
I can think about itUnë mund të mendoj për këtë
she threw itajo e hodhi
we understand thatne e kuptojmë se
they want thatata duan që
I can wear itunë mund ta vesh atë
she writes thatajo shkruan se
we talk about itne flasim për këtë
they have itata e kanë atë
I watched itune e pashë atë
I will talk about itunë do të flas për të
he bought that yesterdayai e bleu atë dje
we finished itne e mbaruam atë

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Albanian. Once you're done with Albanian Verbs, you might want to check the rest of our Albanian lessons here: Learn Albanian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Albanian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Albanian

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.