Samoan Prepositions

If you're trying to learn Samoan Prepositions you will find some useful resources including a course about time and place prepositions and and demonstrative pronouns... to help you with your Samoan grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Samoan. Enjoy the rest of the lesson!

Samoan Prepositions

Learning the Samoan Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Samoan language. But first we need to know what the role of Prepositions is in the structure of the grammar in Samoan.

Samoan prepositions link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. Here are some examples:

English PrepositionsSamoan Prepositions
Prepositions
inside the housetotonu o le fale
outside the carfafo atu o le ta'avale
with mema a'u
without hime le'I iai le tama
under the tablelalo o le laulau
after tomorrowpe'a 'uma taeao
before sunsetae le'I goto le la
but I'm busypeita'I ou te pisi

Notice the structure of the Prepositions in Samoan.

List of Prepositions in Samoan

Below is a list of the Time place and demonstrative pronouns in Samoan placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Samoan vocabulary.

English PrepositionsSamoan Prepositions
aboutta'amilo
aboveluga ifo
acrossfa'alava
afterpe'a uma
againsttete'e
among
aroundfa'ata'amilo
as
at
beforeluma/ae le'I o'o iai
behindo tua
belowlalo
beneathlaloifo
besideautafa
betweeno le va
beyondtalaatu
but peita'i
by
despite
downlalo
duringa'o iai/a'o faia
exceptvagana
formo (ia/oe/a'u etc
from
intotonu
insidetotonu
intototonu
nearlatalata
nextsoso'o
of
onluga
oppositefa'afesaga'i
outfafo
outsidefafo atu
overova/luga
pertasi
plusfa'aopoopo
roundlapotopoto
sincetalu mai
than
throughui I totonu o se mea/fale/fanua etc
tillse'ia
toI le
towardaga'i
underlalo ifo
unlike
untilse'iloga
upluga
viaui atu ai
withma
within
without
two wordslua upu
according tofa'atatau ile/iai
because ofaua o le
close tolatalata I le
due to
except forae ese mai
far frommamao ese mai
inside ofI totonu ifo
instead ofae le o lena
near tososo'o atu ma le
next totala atu o le
outside offafo atu o le
prior to
three wordstolu upu
as far ase pei lava o le mamao
as well ase tai pei lava
in addition toe fa'aopoopo atu iai
in front ofI luma ifo
in spite ofe tiga lava
on behalf of
on top ofI luga ifo
demonstrative pronouns
thiso lea
thato lena
theseo laia
thoseo na

Time place and demonstrative pronouns have a very important role in Samoan. Once you're done with Samoan Prepositions, you might want to check the rest of our Samoan lessons here: Learn Samoan. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Samoan Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Samoan

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.