Czech Verbs

If you're trying to learn Czech Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Czech grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Czech. Enjoy the rest of the lesson!

Czech Verbs

Learning the Czech Verbs displayed below is vital to the language. Czech verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object.

Grammar Tips:

-       Present Tense

In Czech, verbs take endings to form the present tense. There are five classes of verbs, each with several sub-types.  These must be memorised from the following table.

 

 

class 1

class 2

 

person

tense

nést

číst

péct

třít

brát

mazat

tisknout

minout

začít

Present tense

nesu

čtu

peču

třu

beru

mažu

tisknu

minu

začnu

ty

neseš

čteš

pečeš

třeš

bereš

mažeš

tiskneš

mineš

začneš

on ona ono

nese

čte

peče

tře

bere

maže

tiskne

mine

začne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

my

neseme

čteme

pečeme

třeme

bereme

mažeme

tiskneme

mineme

začneme

vy

Nesete

čtete

pečete

třete

berete

mažete

tisknete

minete

začnete

oni

Nesou

čtou

pečou

třou

berou

mažou

tisknou

minou

začnou

 

class 3

class 4

class 5

krýt

kupovat

prosit

čistit

trpět

sázet

dělat

kryji

kupuji

prosím

čistím

trpím

sázím

dělám

kryješ

kupuješ

prosíš

čistíš

trpíš

sázíš

děláš

kryje

kupuje

prosí

čistí

trpí

sází

dělá

 

 

 

 

 

 

 

kryjeme

kupujeme

prosíme

čistíme

trpíme

sázíme

děláme

kryjete

kupujete

prosíte

čistíte

trpíte

sázíte

děláte

kryjí

kupují

prosí

čistí

trpí

sázejí

dělají

 

These endings can help you a lot, because with them you can conjugate most of verbs into the present tense, you only need the stem of the verb, for example the stem of tisknout  (to print) is (tisk-).

 

-       Past Tense

In Czech as well as in English the simple past tense (imperfect) is used to describe past events. The endings for the past tense verbs follow the same 5-class paradigm as in present tense.

 

 

class 1

class 2

class 3

class 4

class 5

 

person

tense

Nést

číst

péct

třít

brát

mazat

tisknout

minout

začít

krýt

kupovat

prosit

čistit

trpět

sázet

dělat

on

Past

tense

nesl

četl

pekl

třel

bral

mazal

Tiskl

minul

začal

kryl

kupoval

prosil

čistil

trpěl

sázel

dělal

ona

-a

ono

-o

my vy oni/

ona/ony

-i/-y (see the Spelling section)

 

The above table only lists the third person. First and second person  for both singular and plural is made by adding  modal verb after the imperfect verb. Nesl jsem (I carried), nesl jsi (you carried). In past tense, gender affects the affix. After the imperfect stem usually ending with -l,

-a is added for feminine and -o for neutral gender.  For plural, -i/-y is added for all three genders, while 3rd person pl. takes only the stem and suffix -i and 1st person pl.  takes the affix and modal jsme and 2nd person plural takes the affix and modal jste.

 

So just take any regular verb stem and add it to the endings above, for example our previous verb tisknout (to print), its stem is “tisk-”, plus the ending and modal above becomes tisknul jsem   (I printed).

 

-       Future Tense

To form the future in Czech is complicated as perfective verbs, i.e. verbs in present tense having taken a phrasal prefix ( similar to English system of phrasal verbs) become future tense verbs. Example: táhnu (I pull), vytáhnu (I will pull out). The prefix –vy indicates both the phrasal modification (out) and future tense.

Future tense of imperfective verbs, i.e. plain verbs  with no phrasal prefix,  is made by preceding the infinitive verb by modal verb být (to be) in its future tense, in accordance with person and number.

 

Person

být

budu

ty

budeš

on ona ono

bude

 

 

my

budeme

vy

budete

oni

budeme

 

 

So  the verb hrát (to play) in 2nd person future tense becomes budeš hrát.


Here are some examples:

English VerbsCzech Verbs
VerbsSlovesa
PastMinulost
I spokeMluvil jsem
I wroteNapsal jsem
I droveJel jsem
I lovedMilovala jsem
I gaveDal jsem
I smiledUsmál jsem se
I tookvzal jsem
he spokepromluvil
he wrotenapsal
he droveřídil
he lovedmiloval
he gavedal
he smiledsmál se
he tookvzal
we spoke(my) jsme mluvili
we wrote(my) jsme napsali
we drove(my) jsme jeli
we loved(my) jsme (se) milovali
we gave(my) jsme dali
we smiled(my) jsme se usmáli
we took(my) jsme vzali
FutureBudoucí čas
I will speakBudu mluvit
I will writeBudu psát
I will driveBudu řídit
I will loveBudu tě milovat
I will giveDám
I will smileBudu se smát
I will takeVezmu
he will speak(on) bude mluvit
he will write(on) bude psát
he will drive(on) bude řídit
he will loveon bude milovat
he will give(on) dá
he will smile(on) se bude smát
he will take(on) vezme
we will speakbudeme mluvit
we will writebudeme psát
we will drivebudeme řídit
we will lovebudeme milovat
we will givedáme
we will smilebudeme se smát
we will takebudeme mít
PresentPřítomný čas
I speak(já) mluvím
I write(já) píšu
I drive(já) jedu
I love(já) miluji
I give(já) dávám
I smile(já) se směju
I take(já) beru
he speaks(on) mluví
he writes(on) píše
he drives(on) jede
he loves(on) miluje
he gives(on) dává
he smiles(on) se usmívá
he takes(on) bere
we speakMluvíme
we writepíšeme
we drivejedeme
we lovemilujeme
we givedáváme
we smileusmíváme se
we takebereme

Notice the structure of the Verbs in Czech.

List of Verbs in Czech

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Czech placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Czech vocabulary.

English VerbsCzech Verbs
I can accept thatJsem schopen akceptovat, že
she added itdodala to
we admit itpřipouštíme to
they advised himradili mu
I can agree with thatMohu s tím souhlasit
she allows itona to umožňuje
we announce itoznamujeme to
I can apologizeMohu omluvit
she appears todayona se dnes objeví
they arranged thatjsou uspořádány tak, aby
I can arrive tomorrowMohu přijet zítra
she can ask himMůže se ho zeptat
she attaches thatDodala, že
we attack themjsme na ně útočili
they avoid heroni se jí vyhýbají
I can bake itumím to upéci
she is like himOna je jako on
we beat itjsme to přemohli
they became happystali se šťastnými
I can begin thatMohu začít,
we borrowed moneyvypůjčili jsme si peníze
they breathe airdýchají vzduch
I can bring itmohu to přinést
I can build thatmohu to postavit
she buys foodona kupuje jídlo
we calculate itspočítáme to
they carry itnesou to
they don't cheatoni nepodvádějí
she chooses himona ho zvolí
we close itzavíráme to
he comes herepřijde sem
I can compare thatMohu porovnávat, že
she competes with meSoutěží se mnou
we complain about itmy si na to stěžujeme
they continued readingoni pokračovali ve čtení
he cried about thatzakřičel o tom
I can decide nowmohu teď rozhodnout
she described it to mePopsala mi to
we disagree about itnesouhlasíme s tím
they disappeared quickly(oni) rychle zmizeli
I discovered thatZjistila jsem, že
she dislikes thatnesnáší to, že
we do itděláme to
they dream about itsní o tom
I earnedvydělal jsem
he eats a lotJí hodně
we enjoyed thatužili jsme si, že
they entered herevešli sem
he escaped thatutekl, že
I can explain thatUmím vysvětlit, že
she feels that tooona to cítí také
we fled from there(my) jsme odtud utekli
they will fly tomorrowPOletí zítra
I can follow youmofu tě následovat
she forgot mezapomněla na mne
we forgive himodpouštíme mu
I can give her thatmohu jí dát, že
she goes there(ona) jde tam
we greeted thempozdravili jsme se s nimi
I hate thatnenávidím to, že
I can hear itSlyším to
she imagine that(ona) si představuje
we invited themPozvali jsme je
I know himZnám ho
she learned it(ona) se to naučila
we leave nowodcházíme nyní
they lied about himlhali o něm
I can listen to thatMohu poslouchat, že
she lost thatztratila, že
we made it yesterdayudělali jsme to včera
they met him(oni) ho potkali
I misspell thatnesprávně píšu, že
I always prayvždy se modlím
she prefers that(ona) dává přednost tomu, že
we protected them(my) jsme je chránili
they will punish herpotrestají ji
I can put it theremohu to tam dát
she will read it(ona) to bude číst
we received that(my) jsme dostali, že
they refuse to talkodmítají mluvit
I remember thatPamatuji si, že
she repeats that(ona) opakuje, že
we see itvidíme to
they sell itprodávají to
I sent that yesterdayPoslal jsem to včera
he shaved his beardoholil si vousy
it shrunk quicklyzmenšilo se to rychle
we will sing itbudem to zpívat
they sat thereseděli tam
I can speak it
she spends moneyona utrácí peníze
we suffered from thattrpěli jsme v důsledku toho
they suggest thatnaznačují, že
I surprised himpřekvapil jsem ho
she took thatvzala to, že
we teach itučíme to
they told usŘekli nám,
she thanked himPoděkovala mu
I can think about itMůžu o tom přemýšlet
she threw itvrhla to
we understand thatChápeme, že
they want thatChtějí, aby
I can wear itmohu to nosit
she writes thatpíše, že
we talk about itmluvíme o tom
they have itmají to
I watched itSledoval jsem to
I will talk about itBudu o tom mluvit
he bought that yesterdaykoupil to včera
we finished itdokončili jsme to

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Czech. Once you're done with Czech Verbs, you might want to check the rest of our Czech lessons here: Learn Czech. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Czech Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Czech

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.