Polish Verbs

If you're trying to learn Polish Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Polish grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Polish. Enjoy the rest of the lesson!

Polish Verbs

Learning the Polish Verbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Polish language. But first we need to know what the role of Verbs is in the structure of the grammar in Polish.

Polish verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object.

Grammar Tips:

-       Present Tense

In Polish, verbs take the following endings to form the present tense:

ja , ty -sz, on (ona, ono) without ending, my -my, wy -cie, oni(one) , Example:

ja lubię (I like), ty lubisz, on (ona, ono) lubi, my lubimy, wy lubicie, oni (one) lubią.

These endings can help you a lot, because with them you can conjugate most of verbs into the present tense, you only need the stem of the verb, for example the stem of (lubić: to like) is (lubi-).

-        Past Tense

In Polish as well as in English the simple past tense (imperfect) is used to describe past events. The endings for the past tense verbs are:

ja: -em, ty: -eś, on: without ending, ona: -a, ono: -o, my: -iśmy, wy: -iście, oni: -i, one: -y.

Example :

ja grałem (I played), ty grał, on grał, ona grała, ono grało, my graliśmy, wy graliście, oni grali, one grały.

In many cases it is not as simple as the example above, because Polish is full of alternation during the conjugation: the vowels fall out or the consonants change their appearance (l:ł, c:cz).

-       Future Tense

To form the future in Polish it’s very easy, just use the whole infinitive verb plus the verb “być” (to be) in correct form .

Example:

Ja będę jechać (I will go), ty będziesz jechać, on (ona, ono) będzie jechać, my będziemy jechać, wy będziecie jechać, oni (one) będą jechać.

This means that you don’t have to worry about the stem of a verb, just take it as an infinitive and add the auxiliary verb.


Here are some examples:

English VerbsPolish Verbs
VerbsCzasowniki
PastPrzeszłość
I spokeRozmawiałem
I wrotenapisałem
I droveprowadziłem
I lovedKochałem
I gaveDałem
I smileduśmiechnąłem się
I tookWziąłem
he spokemówił
he wrotepisał
he droveprowadził
he lovedkochał
he gavedał
he smileduśmiechnął się
he tookwziął
we spokeRozmawialiśmy
we wrotepisaliśmy
we droveprowadziliśmy
we lovedkochaliśmy
we gaveDaliśmy
we smileduśmiechnęliśmy się
we tookbraliśmy
FuturePrzyszłość
I will speakBędę mówił
I will writebędę pisał
I will drivebędę prowadził
I will lovebędę kochał
I will givebędę dawal
I will smilebędę uśmiechał się
I will takebędę brał
he will speakbędzie mówił
he will writebędzie pisał
he will drivebędzie prowadził
he will lovebędzie kochał
he will givebędzie dawał
he will smilebędzie uśmiechał się
he will takebędzie brał
we will speakbędziemy mówili
we will writebędziemy pisali
we will drivebędziemy prowadzić
we will lovebędziemy kochali
we will givebędziemy dawali
we will smilebędziemy uśmiechali się
we will takebędziemy brali
PresentTeraźniejszość
I speakMówię
I writePiszę
I driveProwadzę
I loveKocham
I givedaję
I smileuśmiecham się
I takeBiorę
he speaksmówi
he writespisze
he drivesprowadzi
he loveskocha
he givesdaje
he smilesuśmiecha się
he takesbierze
we speakmówimy
we writepiszemy
we driveprowadzimy
we lovekochamy
we givedajemy
we smileuśmiechamy się
we takebierzemy

Notice the structure of the Verbs in Polish.

List of Verbs in Polish

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Polish placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Polish vocabulary.

English VerbsPolish Verbs
I can accept thatMogę przyjąć, że
she added itdodała to
we admit itprzyznaliśmy się do tego
they advised himradzili mu
I can agree with thatMogę zgodzić się z tym
she allows itpozwala na to
we announce itpoinformowaliśmy o tym
I can apologizeMogę przeprosić
she appears todaypojawiła się dzisiaj
they arranged thatustalili, że
I can arrive tomorrowMogę przyjechać jutro
she can ask himona może go zapytać
she attaches thatzałącza to
we attack themzaatakowaliśmy ich
they avoid herunikają jej
I can bake itmogę to upiec
she is like himona jest taka jak on
we beat itpobiliśmy go
they became happystali się szczęśliwymi ludźmi
I can begin thatmogę zacząć, że
we borrowed moneypożyczyliśmy pieniądze
they breathe airoddychamy powietrzem
I can bring itmogę to przynieść
I can build thatmogę to zbudować
she buys foodkupuje żywność
we calculate itobliczamy to
they carry itnoszą to
they don't cheatnie oszukują/ zdradzają
she chooses himona wybiera jego
we close itzamykamy to
he comes hereprzybywa tutaj
I can compare thatmogę porównać, że
she competes with meona konkurzje ze mną
we complain about itnarzekamy na to
they continued readingdalej czytali
he cried about thatzawołał na ten temat
I can decide nowTeraz mogę zdecydować
she described it to meopisała mi to
we disagree about itnie zgadzamy się z tym
they disappeared quicklyzniknęli szybko
I discovered thatodkryłem, że
she dislikes thatona nie lubi jak
we do itrobimy to
they dream about itmarzą o tym
I earnedZarobiłem
he eats a lotje dużo
we enjoyed thatJesteśmy bardzo zadowoleni z tego
they entered hereweszli tutaj
he escaped thatuciekł stamtąd
I can explain thatPotrafię wyjaśnić, że
she feels that tooczuje, że zbyt
we fled from thereUciekliśmy stamtąd
they will fly tomorrowpolecą jutro
I can follow youmogę pójść za tobą
she forgot mezapomniała mnie
we forgive himwybaczamu mu
I can give her thatmogę jej to dać
she goes thereidzie tam
we greeted themPrzywitaliśmy ich
I hate thatNienawidzę tego
I can hear itSłyszę to
she imagine thatwyobraziła sobie to
we invited themzaprosiliśmy ich
I know himZnam go
she learned itdowiedziała się, że
we leave nowwychodzimy teraz
they lied about himkłamali o nim
I can listen to thatmogę tego słuchać
she lost thatstraciła to
we made it yesterdayzrobiliśmy to wczoraj
they met himspotkali go
I misspell thatnapisałem to z błędem
I always prayzawsze się modlę
she prefers thatona woli, aby
we protected themchroniliśmy ich
they will punish herukarają ję
I can put it therenie mogę tego tam położyć
she will read itona będzię to czytać
we received thatotrzymaliśmy to
they refuse to talknie chcą rozmawiać
I remember thatPamiętam, że
she repeats thatpowtarza, że
we see itwidzimy to
they sell itsprzedają to
I sent that yesterdaywysłałem to wczoraj
he shaved his beardzgolił brodę
it shrunk quicklyszybko się to skurczyło
we will sing itbędziemy to śpiewać
they sat thereSiedzieli tam
I can speak itMogę mówić to
she spends moneyona wydaje pieniądze
we suffered from thatcierpieliśmy z tego
they suggest thatsugerują, że
I surprised himzaskoczyłem go
she took thatwzięła to
we teach ituczymy go
they told uspowiedzieli nam
she thanked himpodziękowała jemu
I can think about itmogę o tym pomyśleć
she threw itrzuciła tym
we understand thatRozumiemy, że
they want thatchcą tego
I can wear itmogę to nosić
she writes thatona to pisze
we talk about itmówimy o tym
they have itoni to mają
I watched itoglądałem to
I will talk about itBędę o tym rozmawiać
he bought that yesterdayon kupił to wczoraj
we finished itskończyliśmy to

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Polish. Once you're done with Polish Verbs, you might want to check the rest of our Polish lessons here: Learn Polish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Polish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Polish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.