Norwegian Reading

If you're trying to practice your Norwegian Reading then the page below should help. You will be able to sharpen your comprehension and understanding of the sample text below, which is part of the Article 26 and 27 from the Universal Declaration of Human Rights. The first section is in Norwegian and the second part is in English. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Norwegian. Enjoy the rest of the lesson!

Norwegian Reading

Read the following text very carefully and see what you can understand without looking at the English translation, and see what you understood from it, you can use our Norwegian dictionary if you want.

Norwegian Reading
Artikkel 26.
1) Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.
2) Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
3) Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.
Artikkel 27.
1) Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.
2) Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Below is the translation of the above text, check what you understood without the help of the dictionary, after reading the translation one time, go back up and read the Norwegian text and see if you can recognize the more words this time.

English Translation
Article 26
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
Article 27
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Reading and comprehension are very important in Norwegian. Once you're done with Norwegian Reading, you might want to check the rest of our Norwegian lessons here: Learn Norwegian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Norwegian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Norwegian

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.