Filipino Phrases

Trying to find some Filipino phrases? Below we have listed many useful expressions including: Greeting Phrases | Farewell Expressions | Holidays and Wishes | How to Introduce Yourself | Romance and Love Phrases | Solving a Misunderstanding | Asking for Directions | Emergency Survival Phrases | Hotel Restaurant Travel Phrases | Daily Expressions | Cuss Words (Polite) | Writing a Letter | Short Expressions and words

Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Filipino. Enjoy the rest of the lesson!

Filipino Phrases

Enjoy these Filipino expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference.


English Filipino Phrases
GreetingPagbatì
Hi!Hi!
Good morning!Magándang umaga!
Good afternoon!Magándang hapon!
Good evening!Magándang gabi!
Welcome! (to greet someone)Maligayang pagdating!
Hello my friend!Hello, kaibigan ko!
How are you? (friendly)Kumusta ka na?
How are you? (polite)Kumusta na po kayó?
I'm fine, thank you!Mabuti namán akó, salamat!
And you? (friendly)At ikáw?
And you? (polite)At kayó po?
GoodMagánda
Not so goodHindì masyadong magánda
Long time no seeMatagál nang waláng pagkikita
I missed youMis na kitá
What's new?Anóng bago?
Nothing newDati pa rin.
Thank you (very much)!(maraming) salamat!
You're welcome! (for "thank you")Waláng anumán!
My pleasureIkinalulugod ko.
Come in! (or: enter!)Tulóy po kayó!
Make yourself at home!Huwag kang mahiyâ!
Farewell ExpressionsPagpapahayag ng Pag-alís
Have a nice day!Maging masayá sana ang araw mo!
Good night!Goodnight!
Good night and sweet dreams!Goodnight, tulog ka nang mahímbing!
See you later!Mamayâ uli!
See you soon!Hanggáng sa mulî!
See you tomorrow!Bukas ulî!
Good bye!Paalam!
Have a good trip!Ingat sa byahe!
I have to goKailangan ko nang umalís
I will be right back!Babalik ako agád!
Holidays and WishesMga Pagbatì sa Para Isang Tao
Good luck!Good luck!
Happy birthday!Malígayang batì!
Happy new year!Manigong bagong taón
Merry Christmas!Malígayang paskó!
Happy Fiesta!Malígayang pyesta!
Happy Valentine's day!Malígayang araw ng mga pusò!
Congratulations!Congrats!
Enjoy! (or: bon appetit)Kainan na!
Bless you (when sneezing)Bless you
Best wishes!Malígayang batì sa kasál mo!
Cheers! (or: to your health)Mabuhay!
Accept my best wishesTanggapín mo ang pagbatì ko
How to Introduce YourselfPaano Ipapakilala ang Sarili
What's your name?Anóng pangalan mo?
My name is (John Doe)(John Doe) ang pangalan ko.
Nice to meet you!Ikinalulugod kong makilala ka
Where are you from?Saan ka nagmulâ?
I'm from (the U.S/ The Philippines)Nagmulâ ako (sa U.S. / sa Pilipinas)
I'm (American/ Filipino)(Amerikano / Pilipino) ako
Where do you live?Saán ka nakatirá?
I live in (the U.S/ The Philippines)Nakatirá ako (sa U.S. / sa Pilipinas)
Do you like it here?Gustó mo ba dito?
The Philippines is a beautiful countryMagandáng bansâ ang Pilipinas.
What do you do for a living?Anó ang hanapbuhay mo?
I'm a (teacher/ student/ engineer)(Guro / Estudyante / Engineer) ako
Do you speak (English/ Filipino)?Marunong ka ba (mag-Ingles / mag-Tagalog)?
Just a littleKontì lang
I like FilipinoGustó ko ng Tagalog
I'm trying to learn FilipinoSinusubukan kong matuto ng Tagalog
It's a hard languageMahirap na wikà ‘yan
It's an easy languageMadalíng wikà ‘yan
Oh! That's good!Oh! Magandá 'yan!
Can I practice with you?Maaarì bang magpraktis ako kasama ka?
I will try my best to learnSusubukan ko ang lahat upang matuto
How old are you?Ilang taón ka na?
I'm (twenty one, thirty two) years old(Dalawampu't isang / Tatlumpu't dalawang) taóng gulang na akó
It was nice talking to you!Masayá akó at nakausap kita!
It was nice meeting you!Masayá akó at nakilala kitá
Mr.../ Mrs. .../ Miss...Ginoó…/Ginang…/Binibini…
This is my wifeSiyá ang asawa ko
This is my husbandSiyá ang asawa ko
Say hi to Thomas for mePakisabi kay Thomas, hi
Romance and Love PhrasesPaglalambíng
Are you free tomorrow evening?Walà ka bang gagawin bukas ng gabí?
I would like to invite you to dinnerNais kong anyayahan ka sa isáng hapunan
You look beautiful! (to a woman)Ang gandá-gandá mo
You have a beautiful nameAng gandá ng pangalan mo
Can you tell me more about you?Maaarì ka bang magkwento tungkol sa sarili mo?
Are you married?May asawa ka na ba?
I'm singleBinatà pa akó (male) / Dalaga pa akó (female)
I'm marriedMay asawa na akó
Can I have your phone number?Maaarí ko bang hingín ang phone number mo?
Can I have your email?Maaarí ko bang hingín ang email mo?
Do you have any pictures of you?May mga litrato ka ba diyán?
Do you have children?May anák ka na ba?
Would you like to go for a walk?Gustó mo bang maglakád-lakád?
I like youGustó kitá
I love youMahál na mahál kitá
You're very special!Napaká-special mo!
You're very kind!Napakábait mo!
I'm very happyAng sayá-sayá ko
Would you marry me?Pakakasalán mo ba akó?
I'm just kiddingNagbibirô lang akó
I'm seriousSeryoso akó
My heart speaks the language of loveBinibigkás ng pusò ko ang wikà ng pag-ibig
Solving a MisunderstandingPaglutás sa Hindî Pagkakaunawaan
Sorry! (or: I beg your pardon!)Pakiulit pò!
Sorry (for a mistake)Pasensya na
No problem!Walâ 'yon!
Can you repeat please?Pwede bang pakiulit?
Can you speak slowly?Pwede bang sabihin mo nang dahan-dahan?
Can you write it down?Pwede mo bang isulat?
Did you understand what I said?Naintindihan mo ba ang sinabi ko?
I don't understand!Hindi ko maintindihan!
I don't know!Hindi ko alám!
What's that called in Filipino?Anóng tawag diyán sa Tagalog?
What does that word mean in English?Anóng ibig sabihin ng salitáng iyán sa Ingles?
How do you say "thanks" in Filipino?Paano mo sasabihing "thank you" sa Tagalog?
What is this?Anó 'to?
My Filipino is badAng pangit ng Tagalog ko
Don't worry!Huwag mag-alalá
I agree with youNaniniwalà akó sa'yó
Is that right?Tamà ba'yón?
Is that wrong?Malî ba'yón?
What should I say?Anóng dapat kong sabihin?
I just need to practiceKailangan ko lang magpraktis
Your Filipino is goodOkey ang Tagalog mo
I have an accentMay puntó ako
You don't have an accentWala akong puntó
Asking for DirectionsPaghingì ng Tulong at Direksyón
Excuse me! (before asking someone)Magtatanong lang pò
I'm lostNawawalà akó
Can you help me?Pwede bang tulungan mo akó?
Can I help you?Pwede bang tulungan kitá?
I'm not from hereHindî ako tagá rito
How can I get to (this place, this city)? Paano akó makakapuntá (sa lugár na itó/ sa bayang itó)
Go straightDirecho lang
ThenTapos
Turn leftLumikô sa kaliwâ
Turn rightLumikô sa kanan
Can you show me?Pwede bang ipakita mo sa'kín?
I can show you!Ipapakita ko sa'yo!
Come with me!Halika, sumama ka sa'kín
How long does it take to get there?Gaano katagál bago makaratíng doón?
Downtown (city center)kabayanan
Historic center (old city)lumang lungsod
It's near hereMalapit lang 'yan dito
It's far from hereMalayô 'yan dito
Is it within walking distance?Pwede bang lakarin?
I'm looking for Mr. SmithHinahanap ko si Mr. Smith
One moment please!Teka munà
Hold on please! (when on the phone)Teka munà, huwag mong ibababâ
He is not hereWalâ siyá rito
AirportAirport
Bus stationTerminal ng bus
Train stationTerminal ng tren
Taxitaxi
NearMalapit
FarMalayò
Emergency Survival PhrasesMga katagáng pang-emergency at pangkaligtasan
Help!Saklolo!
Stop!Hintô!
Fire!Sunog!
Thief!Magnanákaw!
Run!Takbó!
Watch out! (or: be alert!)Alerto!
Call the police!Tawagan ang pulís!
Call a doctor!Tawagan ang doktór!
Call the ambulance!Tawagan ang ambulansya!
Are you okay?Okey ka lang?
I feel sickMasama ang pakiramdám ko
I need a doctorKailangan ko ng doktór
AccidentAksidente
Food poisoningPagkakalason
Where is the closest pharmacy?Saán ang pinaka malapit na botika?
It hurts hereDito masakít
It's urgent!Ngayón na!
Calm down!Relax lang!
You will be okay!Magiging okey ka rin!
Can you help me?Pwede bang tulungan mo akó?
Can I help you?Pwede bang tulungan kitá?
Hotel Restaurant Travel PhrasesMga Katagang Para sa Hotel, Kainan at Paglalakbay
I have a reservation (for a room)Naka-reserve akó
Do you have rooms available?May bakanté ba kayóng kwarto?
With shower / With bathroomMay shower / may CR
I would like a non-smoking roomGustó ko ng non-smoking room
What is the charge per night?Magkano ang bayad kada gabí?
I'm here on business /on vacationNandito akó para sa negosyo/para sa bakasyón
DirtyMadumí
CleanMalinis
Do you accept credit cards?Tumatanggáp ba kayó ng credit card?
I'd like to rent a carGustó kong umarkilá ng kotse
How much will it cost?Magkano?
A table for (one / two) please!Pakisuyò nga ng mesa para sa (isá/dalawá)
Is this seat taken?May nakaupô na ba dito?
I'm vegetarianVegetarian akó
I don't eat porkHind akó kumakain ng baboy
I don't drink alcoholHindî akó umiinóm ng alak
What's the name of this dish?Anóng tawag sa ulam na’tó?
Waiter / waitress!Waiter / waitress!
Can we have the check please?Pakisuyô nga ang check
It is very delicious!Napakasaráp nitó!
I don't like itAyoko nitó
Shopping ExpressionsMga Katagáng pang-shopping
How much is this?Magkano itó?
I'm just lookingTumitingín lang akó
I don't have changeWalâ akóng panuklî
This is too expensiveAng mahál naman nitó
ExpensiveMahál
CheapMura
Daily ExpressionsSarì-saring mga Pahayag
What time is it?Anóng oras na?
It's 3 o'clockAlás tres na
Give me this!Ibigáy mo sa'kín ‘to!
Are you sure?Sigurado ka?
Take this! (when giving something)Tanggapin mo 'tó!
It's freezing (weather)Napakagináw
It's cold (weather)Magináw
It's hot (weather)Maiinit
Do you like it?Nagustúhan mo bá?
I really like it!Gustóng-gustó ko’ tó!
I'm hungryGutóm na akó
I'm thirstyNauuhaw akó
He is funnyNakakatawá siyá
In The MorningSa umaga
In the eveningSa gabí
At NightSa gabí
Hurry up!Bilís!
Cuss Words (polite)
This is nonsense! (or: this is craziness)Kalokohan ‘to!
My God! (to show amazement)Susmaryosep!
Oh gosh! (when making a mistake)Nakú!
It sucks! (or: this is not good)Ang pangit!
What's wrong with you?Anó bang problema mo?
Are you crazy?Balíw ka ba?
Get lost! (or: go away!)Layas!
Leave me alone!Hayaan mo munà akóng mag-isá!
I'm not interested!Hindî akó interesado
Writing a Letter
Dear JohnMahál kong John
My trip was very niceAng gandá ng byahe ko
The culture and people were very interestingAyos ang kultura at ang mga tao
I had a good time with youNag-enjóy ako noong kasama kitá
I would love to visit your country againNais kong bumalík ulít sa bansâ mo
Don't forget to write me back from time to timeHuwág mo sanang kalimutang lumiham sa akin paminsan-minsan
Short Expressions and wordsMga Maiikling Pahayag at Salita
GoodMagandá
BadPangit
So-so (or: not bad not good)Medyo
BigMalakí
SmallMaliít
TodayNgayóng araw
NowNgayón
TomorrowBukas
YesterdayKahapon
YesOo
NoHindî
FastMabilís
SlowMabagal
HotMainit
ColdMalamíg
ThisItó
ThatIyón
HereDito
ThereDoón
Me (ie. Who did this? - Me)Akó
YouIkáw
HimSiyá
HerSiyá
UsTayo
ThemSilá
Really?Talagá
Look!Tingnán!
What?Anó?
Where?Saán?
Who?Sino?
How?Paano?
When?Kailán?
Why?Bakit?
Zerowalâ
OneIsá
TwoDalawá
ThreeTatló
FourApat
FiveLimá
SixAnim
SevenPitó
EightWaló
NineSiyám
TenSampû

Phrases and daily expressions have a very important role in Filipino. Once you're done with the Tagalog Phrases, you might want to check the rest of our Filipino lessons here: Learn Filipino. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Filipino Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Filipino

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.