Hungarian Verbs

If you're trying to learn Hungarian Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Hungarian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Hungarian. Enjoy the rest of the lesson!

Hungarian Verbs

Learning the Hungarian Verbs displayed below is vital to the language. Hungarian verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object.

Grammar Tips:

-       Present Tense

In Hungarian, verbs are conjugated according to a devilishly complex system which would take a separate book to describe and years to learn. I wish you good luck.

Here are the barebone basics.

Present tense:

Examples:

 

csinál (do): én csinálok (csinálom if transitive), te csinálsz (csinálod if transitive), ő csinál (csinálja if transitive), mi csinálunk (csináljuk if transitive), ti csináltok (csináljátok if transitive), ők csinálnak (csinálják if transitive)

megy (go): én megyek, te mész, ő megy, mi megyünk, ti mentek, ők mennek

olvas (read): én olvasok (olvasom), te olvasol (olvasod), ő olvas (olvassa), mi olvasunk (olvassuk), ti olvastok (olvassátok), ők olvasnak (olvassák)

jár (walk): én járok (járom), te jársz (járod), ő jár (járja), mi járunk (járjuk), ti jártok (járjátok), ők járnak (járják)

 

-       Past Tense

In Hungarian as well as in English the simple past tense (imperfect) is used to describe past events. The endings for the past tense verbs are:

(Sorry, the rules are too complicated to describe here). Examples:

 

csinál (do): én csináltam, te csináltál (csináltad if transitive), ő csinált (csinálta if transitive), mi csináltunk (csináltuk if transitive), ti csináltatok (csináltátok if transitive), ők csináltak (csinálták if transitive)

megy (go): én mentem, te mentél, ő ment, mi mentünk, ti mentetek, ők mentek

olvas (read): én olvastam, te olvastál (olvastad), ő olvasott (olvasta), mi olvastunk (olvastuk), ti olvastatok (olvastátok), ők olvastak (olvasták)

jár (walk): én jártam, te jártál (jártad), ő járt (járta), mi jártunk (jártuk), ti jártatok (jártátok), ők jártak (járták)

 

-       Future Tense

To form the future in Hungarian you can use the present tense or the structure <infinitive>+ fogok or majd + <present tense form>

 

Examples with fogok:

 

csinál (do): én csinálni fogok, te csinálni fogsz, ő csinálni fog, mi csinálni fogunk, ti csinálni fogtok, ők csinálni fognak

megy (go): én el fogok menni, te el fogsz menni, ő el fog menni, mi el fogunk menni, ti el fogtok menni, ők el fognak menni (please note the use of el, a verbal prefix meaning away; megy = go – elmegy = go away)

olvas (read): én olvasni fogok (el fogom olvasni if transitive), te olvasni fogsz (el fogod olvasni if transitive), ő olvasni fog (el fogja olvasni if transitive), mi olvasni fogunk (el fogjuk olvasni if transitive), ti olvasni fogtok (el fogjátok olvasni if transitive), ők olvasni fognak (el fogják olvasni if transitive)

jár (walk): én járni fogok, te járni fogsz, ő járni fog, mi járni fogunk, ti járni fogtok, ők járni fognak

 

Examples with majd + <present tense form>:

 

csinál (do): én majd csinálok (majd megcsinálom if transitive), te majd csinálsz (majd megcsinálod if transitive), ő majd csinál (majd megcsinálja if transitive), mi majd csinálunk (majd megcsináljuk if transitive), ti majd csináltok (majd megcsináljátok if transitive), ők majd csinálnak (majd megcsinálják if transitive)

(please note the use of meg, a verbal prefix meaning completion; csinál = do – megcsinál = complete, finish)

megy (go): én majd (el)megyek, te majd (el)mész, ő majd (el)megy, mi majd (el)megyünk, ti majd (el)mentek, ők majd (el)mennek (please note the use of el, a verbal prefix meaning away; megy = go, amble aimlessly or stressing the process of going – elmegy = go away, more specific)

olvas (read): én majd olvasok (majd elolvasom if transitive), te majd olvasol (majd elolvasod if transitive), ő majd olvas (majd elolvassa if transitive), mi majd olvasunk (majd elolvassuk if transitive), ti majd olvastok (majd elolvassátok if transitive), ők majd olvasnak (majd elolvassák if transitive)

(please note the use of el, a verbal prefix meaning completion; olvas = read – elolvas = read completely or from cover to cover)

jár (walk): én majd járok, te majd jársz, ő majd jár, mi majd járunk, ti majd jártok, ők majd járnak


Here are some examples:

English VerbsHungarian Verbs
VerbsIgék
PastMúlt
I spokeBeszéltem
I wroteÍrtam
I droveVezettem
I lovedSzerettem
I gaveAdtam
I smiledMosolyogtam
I tookVettem
he spokebeszélt
he wroteírt
he drovevezetett
he lovedszerette or szeretett
he gaveadta or adott
he smiledmosolygott
he tookvette or vett
we spokebeszéltünk
we wroteírtunk
we drovevezettünk
we lovedszerettük or szerettünk
we gaveadtunk or adtuk
we smiledmosolyogtunk
we tookvettünk or vettük
FutureJövő
I will speakbeszélni fogok
I will writeírni fogok
I will drivevezetni fogok
I will loveszeretni fogok or szeretni fogom
I will giveadni fogok
I will smilemosolyogni fogok
I will takeel fogom venni
he will speakfog beszélni or beszélni fog (or reverse order)
he will writefog írni or írni fog (or reverse order)
he will drivevezetni fog (or reverse order)
he will loveszeretni fog or szeretni fogja
he will giveadni fog (or reverse order)
he will smilemosolyogni fog (or reverse order)
he will takevenni fog or venni fogja or el fogja venni
we will speakbeszélni fogunk (or reverse order)
we will writefogunk írni or írni fogunk
we will drivevezetni fogunk (or reverse order)
we will loveszeretni fogunk or szeretni fogjuk
we will giveadni fogunk (or reverse order)
we will smilemosolyogni fogunk (or reverse order)
we will takevenni fogunk or venni fogjuk or el fogjuk venni
PresentJelen
I speakbeszélek
I writeÍrok
I drivevezetek
I loveSzeretem or szeretek
I giveAdok
I smileMosolygok
I takeVeszem or veszek
he speaksbeszél
he writesírja or ír
he drivesvezet
he lovesszeret or szereti
he givesad or adja
he smilesmosolyog
he takesvesz or veszi
we speakbeszélünk
we writeírunk
we drivemi vezetünk or vezetünk
we loveszeretjük or szeretünk
we giveadunk or adjuk
we smilemosolygunk
we takeveszünk or vesszük

Notice the structure of the Verbs in Hungarian.

List of Verbs in Hungarian

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Hungarian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Hungarian vocabulary.

English VerbsHungarian Verbs
I can accept thatEl tudom fogadni, hogy
she added ithozzátette, hogy
we admit itbevalljuk
they advised himazt tanácsolták neki,
I can agree with thatEgyet tudok érteni azzal, hogy
she allows itmegengedi
we announce itbejelentjük
I can apologizeElnézést kérhetek
she appears todayő jelenik meg ma
they arranged thatúgy szervezték, hogy
I can arrive tomorrowHolnap tudok érkezni
she can ask himő meg tudja kérdezni tőle
she attaches thathozzáfűzi, hogy
we attack themmegtámadjuk őket
they avoid herelkerülik (őt)
I can bake itKi tudom sütni
she is like himegyformák
we beat itmi üt meg
they became happyboldogok lettek
I can begin thatAzzal tudom kezdeni, hogy or azzal kezdhetem, hogy
we borrowed moneypénzt kölcsönöztünk
they breathe airlevegőt vesznek
I can bring itel tudom hozni or hozhatom
I can build thatFel tudom építeni
she buys foodélelmiszert vásárol
we calculate itazzal számolunk, hogy... Or úgy számolunk, hogy...
they carry ithordozzák
they don't cheatnem csalnak
she chooses himőt választja
we close itbezárjuk
he comes hereidejön
I can compare thatÖssze tudom hasonlítani, hogy
she competes with meő versenyez velem
we complain about iterről panaszkodunk
they continued readingtovább olvasott / folytatta az olvasást
he cried about thatkiáltotta, hogy a
I can decide nowMost el tudom dönteni
she described it to meleírta nekem / elmagyarázta nekem
we disagree about itebben nem értünk egyet
they disappeared quicklyeltűntek gyorsan or reverse order
I discovered thatRájöttem, hogy
she dislikes thatő nem szereti, hogy
we do itmegcsináljuk
they dream about itők álmodnak, hogy
I earnedSzereztem
he eats a lotsokat eszik
we enjoyed thatélveztük, hogy
they entered hereitt léptek be
he escaped thatmegszökött, hogy
I can explain thatMeg tudom magyarázni, hogy
she feels that tooő úgy érzi, hogy túl
we fled from thereonnan megszöktünk
they will fly tomorrowholnap fognak repülni
I can follow youTudlak követni / követhetlek
she forgot meő elfelejtett engem
we forgive himmegbocsátunk neki
I can give her thatAnnyiban igazat adok neki, hogy
she goes thereodamegy
we greeted themüdvözöltük őket
I hate thatUtálom, hogy
I can hear itHallom
she imagine thatazt képzelni, hogy
we invited themmeghívtuk őket
I know himIsmerem
she learned itmegtanulta
we leave nowmost elmegyünk
they lied about himhazudtak róla
I can listen to thatarra oda tudok figyelni
she lost thatelvesztette, hogy
we made it yesterdaytegnap készítettük
they met himtalálkoztak vele
I misspell thatazt rosszul betűzöm
I always prayMindig imádkozom
she prefers thatjobban szereti, ha
we protected themmegvédtük őket
they will punish hermeg fogják büntetni
I can put it thereoda tudom tenni / odatehetem
she will read itel fogja olvasni
we received thatmegkaptuk
they refuse to talksem akarnak beszélni
I remember thatEmlékszem, hogy
she repeats thatmegismétli azt, hogy
we see itlátjuk
they sell iteladják
I sent that yesterdayAzt tegnap küldtem
he shaved his beardleborotválta a szakállát
it shrunk quicklygyorsan összement
we will sing iténekelni fogjuk
they sat thereott ültek
I can speak itTudok beszélni, hogy
she spends moneyő költ pénzt
we suffered from thatattól szenvedtünk
they suggest thatazt javasolják, hogy
I surprised himmegleptem (őt)
she took thatvett, hogy
we teach ittanítjuk
they told usazt mondták
she thanked himmegköszönte neki
I can think about itel tudok róla gondolkozni / elgondolkodhatok róla
she threw itő dobta
we understand thatmegértjük, hogy
they want thatazt akarják, hogy
I can wear ithordhatom / viselhetem
she writes thatazt írja, hogy
we talk about itbeszélünk róla
they have itnekik van....
I watched itnéztem / megnéztem
I will talk about itFogok beszélni róla
he bought that yesterdayazt tegnap vettük
we finished itbefejeztük

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Hungarian. Once you're done with Hungarian Verbs, you might want to check the rest of our Hungarian lessons here: Learn Hungarian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Hungarian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Hungarian

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.